Barnperspektiv vid ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

framsida
Löpnummer:
2007:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2007
Sidantal:
8
Enligt regeringens s k regleringsbrev för år 2006 och 2007 skall länsstyrelserna, bl a, tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt samt med god kvalitet och framförhållning i planeringen.
I regleringsbrevet för 2006 framgick under regeringens "mål" att länsstyrelserna inom sin verksamhetstillsyn skulle redovisa hur barnperspektivet, särskilt synpunkter från flickor och pojkar, har beaktats i ärenden inom socialtjänsten samt i vilken utsträckning kommuner gör barnkonsekvensanalyser.
I regleringsbrevet för 2007 framgår att länsstyrelserna inom sin verksamhetstillsyn skall redovisa vilka insatser som genomförts för att stödja arbetet med att integrera ett barnperspektiv i socialtjänstens arbete.
Som följd av kraven i regleringsbrevet för år 2006 inriktade sig Länsstyrelsen i Kalmar län på en granskning av länets förhållanden då det gäller socialtjänstens handläggning av ärenden om ekonomiskt bistånd till boendeskulder för barnfamiljer. Vissa sådana skulder kan leda till avhysning/vräkning, vilket i sig ofta medför allvarliga konsekvenser för barnen i en familj.
Boendeskulder kan inkludera olika delar. Länsstyrelsen avser här främst hyror, månadsavgifter för bostadsrätter, räntor och uppvärmningskostnader för villor.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.