Verksamhetstillsyn av demensboende i tre av länets kommuner.

rapportens framsida
Löpnummer:
2006:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2006
Sidantal:
6
Länsstyrelsen har tillsyn över all socialtjänst i länet som kommunerna ansvarar för. I tillsynen ingår bland annat att granska hur de nationella målen och lagstiftningens intentioner följs i kommunerna.
Tillsynen över äldreomsorgen skall bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv. Detta innebär att det är den enskildes behov, rättigheter och självbestämmande som i första hand skall uppmärksammas.
Länsstyrelsen i Kalmar län har, utifrån sitt tillsynsansvar enligt 13 kap, 2 § socialtjänstlagen (SoL), under våren 2006, genomfört tillsyn av gruppboenden för demenssjuka i tre av länets kommuner, Hultsfred, Mönsterås och Kalmar kommun. Tillsynen har bestått av två delar, deltagande observationer och intervjuer med personal. Syftet med tillsynsbesöken var att få en bild av verksamheten utifrån de boendes perspektiv. Viktiga ledord för tillsynen var: bemötande, integritet, inflytande, aktiviteter och boendemiljö.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.
pdf-dokument

icon adobe

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.