Anlagda våtmarker i ett landskapsperspektiv - förslag till indikator för uppföljning av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker

rapportens framsida
Löpnummer:
2006:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
26
Stora arealer våtmarker har försvunnit i samband med omfattande dräneringar av odlingslandskapet.
Syftet med att dika ut har vanligtvis varit att tillgodogöra sig större och bättre odlingsbara marker. När stora arealer våtmarker försvann minskade samtidigt den tidigare mångfalden av våta naturtyper. Detta har påverkat många av de höga natur- och kulturvärden som var särskilt kopplade till just odlingslandskapets våtmarker. Ett av delmålen i miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker är att anlägga eller återställa 12 000 ha våtmarker och småvatten i odlingslandskapet. Avsikten med delmålet är bland annat att nå de långsiktiga mål som innebär, att det i hela landet skall finnas våtmarker av varierande slag med bevarad biologisk mångfald och bevarade kulturhistoriska värdena. Några
särskilda kvalitetskriterier för hur de anlagda våtmarkerna egentligen skall vara konstruerade framgår dock inte av detta miljömål. Enligt den nationella våtmarksstrategin skall anläggandet av våtmarker kopplas till en ”våtmarkskedja”, för att ge en rationell arbetsmetod och en hög kvalitet på våtmarkerna. Dessutom skall planering av våtmarker ske utifrån ett landskapsperspektiv för att värdesätta helheten i landskapet. Detta omfattar förståelsen för hur landskapet
nyttjas idag och hur det har använts i ett historiskt sammanhang. För att följa upp om anläggandet av våtmarker verkligen leder till att miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker kan nås, behövs flera olika indikatorer. Dessa bör inte bara följa upp hur stora arealer våtmarker som anläggs i odlingslandskapet. Indikatorerna bör även kunna visa om de kvalitéer som miljökvalitetsmålet syftar till blir gynnade av de anlagda våtmarkerna.
Kommentar:
Tryckt version är slut
pdf-dokument

icon adobe

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.