Biotopkartering Bruatorpsån.

rapportens framsida
Löpnummer:
2004:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0448-8748
Publicerad:
2004
Sidantal:
82
Biotopkarteringen av Bruatorpsån utfördes av Länsstyrelsen Kalmar län under år 2001 och 2003, med Torsås kommun och till viss del Vägverket region sydöst som finansiärer.
Med biotopkarteringar tas information fram som beskriver naturvärden i vattendrag och dess omgivningar. Med hjälp av underlaget från karteringen kan åtgärder föreslås för att förbättra de vattenanknutna naturvärdena. Exempel på åtgärder kan vara anläggning av vandringsvägar för fisk, biotoprestaurering av rensade vattendragssträckor, anläggande av skyddszoner och återskapande av våtmarker.
Kommentar:
RAPPORTEN ÄR SLUT - GÅR INTE ATT BESTÄLLA