Natur i Östra Småland

bokens framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-630599-8-3
Publicerad:
1997
Sidantal:
384
En bok om östra Smålands vackra, intressanta, värdefulla och besöksvärda natur! Full av fina bilder och spännande läsning.
Att värna om länets rika natur är en uppgift för oss alla. För att kunna göra det måste vi känna till vad som är särskilt värdefullt. Med Natur i Östra Småland vill länsstyrelsen bidra till kunskapen om länets höga naturvärden. 
I Östra Småland finns en stor variation av naturtyper och en rik biologisk mångfald; från det kuperade och skogsklädda småländska höglandet i väster till nakna klippor, ekhagar och strandängar vid kusten i öster, från Vimmerbytraktens mjuka backar och Tjustbygdens djupt inskurna vikar i norr till Södra Möres slättbygder och utvandrarnas och glasrikets skogsbygder i söder. I dessa marker har människans odlingsmödor genom årtusenden berikat mångfalden, och skapat det svenskaste vi har - den småländska bondens landskap.
I boken kan du läsa till exempel om att: Sveriges enda tusenårig ek finns i Norra Kvill det finns närmare 170 hotade skalbaggsarter i Hornsö-Strömsrumsområdet spindelört, silverfläckig smalpraktbagge och malen har sin huvudutbredning här sandstenskärgården är unik för vår södra kuststräcka Östra Smålands kustlinje, inklusive öar och skär är 475 mil, och Östra Småland tillhör de insektsmässigt mest intressanta områdena i landet. Natur i Östra Småland är en samlad redovisning av de mest skyddsvärda naturmiljöerna i Smålandsdelen av Kalmar län. Närmare 750 värdefulla naturmiljöer, omfattande knappt 280 000 hektar, beskrivs. Dessutom innehåller boken en allmän beskrivning av länets geologi, växt- och insektsliv samt dess kulturhistoriska utveckling. Boken kan med fördel användas som guide vid upptäcktsfärder i naturen. Boken är inbunden och innehåller 384 sidor. Den är rikt illustrerad med över 200 färgfoton, ett par akvareller och flera små kartor som bl a visar markanvändning, jordart och berggrund. Till boken hör två kartbilagor i format 970 x 650 cm i skala 1:100 000 där alla områden finns markerade.
Kommentar: