Landskapets Agrara avtryck. Agrar landskapsanalys i Kalmar län.

bokens framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-973802-3-7
Publicerad:
2001
Sidantal:
48
"Kalmar län, både den småländska och den öländska delen, är ett utpräglat bondeland. Den jord- och skogsbrukande bonden sätter fortfarande tydliga avtryck i länets befolkningsstatistik, näringslivsstruktur och odlingslandskap och till det av bonden och dennes husdjur formade landskapet knyts merparten av länets höga kultur- och naturvärden.
Arbetet med att bevara och vårda länets natur- och kulturvärden handlar i hög grad om bondens landskap och om att känna till hur det skapats. Det är ett arbete som utförs på bred front - den enskilde bonden, byalaget, hembygds- och naturskyddsföreningen, kommunen, skogsvårdsstyrelsen, länsmuseet och länsstyrelsen m.fl. har alla en uppgift i arbetet. Det är för alla dem, men kanske framför allt för alla de småländska och öländska bönder som genom sitt arbete skapat länets olika odlingslandskap, som den här boken är skriven. Från bl.a. det rika historiska kartmaterialets perspektiv berättar boken odlingslandskapets historia i Kalmar län"
Kommentar:
Författare: Stefan Höglin Fotografier: Jerker Moström Kartor: Stefan Höglin Karttillstånd: Medgivande nr 2001 M2001/2538