Förteckning över Kalmar läns författningar år 2002

Kartor och vidlyftiga förteckningar har uteslutits av utrymmesskäl. Kontakta länsstyrelsen om du vill få en kartkopia översänd per post eller fax.

Samtliga författningar är pdf-dokument och öppnas i nya fönster.

08 FS 2002:001
Register över vissa föreskrifter och allmänna råd  meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län till och med  2001-12-31 (PDF 54 kB)

08 FS 2002:002
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Böda prästgård, Borgholms kommun (PDF 30 kB)

08 FS 2002:003
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Forsby, Västerviks kommun (PDF 29 kB)

08 FS 2002:004
Lokala trafikföreskrifter: Hastighetsbegränsning 70 km/h väg 136.01, Mörbylånga kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2002:005
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Ryd, Mörbylånga kommun (PDF 30 kB)

08 FS 2002:006
Vägverkets beslut, förlängning av giltighetstid för beslut om fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg 28 Karlskrona — Emmaboda, delen Fur — Muggetorp samt indragning av väg, Emmaboda kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2002:007
Lokala trafikföreskrifter: Högsta tillåtna hastighet 30 km/h Förbud att stanna eller parkera fordon väg 772, Vimmerby kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:008
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning E22, väg 592 och 596, Kalmar kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2002:009
Lokala trafikföreskrifter hastighetsbegränsning och väjningsplikt H14, Kalmar kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:010
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 34, Högsby kommun (PDF 26 kB)

08 FS 2002:011
Lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot motorfordonstrafik, Mörbylånga kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2002:012 
Lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt väg 553, H523u, Kalmar kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:013
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Strömby. Torsås kommun (PDF 30 kB)

08 FS 2002:014
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 136, Borgholms kommun (PDF 23 kB) 

08 FS 2002:015
Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt om bärighetsklasser i Kalmar län år 2002 (PDF 163 kB)

08 FS 2002:016
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 34, Högsby kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2002:017
Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område för Nybro centralort och kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2002:018
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 25, Nybro kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:019
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning E22:8, Västerviks kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:020
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Vårum Västerviks kommun (PDF 29 kB)

08 FS 2002:021 
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg H62u, Borgholms kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:022
Lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt Sandens väg, Mörbylånga kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:023
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 867, Västerviks kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:024.
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning och förbud att stanna väg 28, Emmaboda kommun (PDF 12 kB)

08 FS 2002:025
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 125, 586 och Ängöleden, Kalmar kommun (PDF 47 kB)

08 FS 2002:026
Skyddsområde och skyddsföreskrifter  för ytvattentäkt – Hagbyån, Kalmar och Nybro kommun (PDF 41 kB)

08 FS 2002:027Lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik väg 699, Hultsfreds kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:028
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning mm väg 120, Emmaboda kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2002:029
Lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik väg 613 och 665, Högsby kommun (PDF 64 kB)

08 FS 2002:030
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning samt tillfällig hastighetsbegränsning väg 907, Västerviks kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2002:031 
Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud, Västerviks kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:032 
Lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik väg 960 och 961, Mörbylånga kommun (PDF 43 kB)

08 FS 2002:033 
Lokala trafikföreskrifter vid cykeltävling, Västerviks kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2002:034
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 665, Högsby kommun (PDF 24 kB) 

08FS 2002:035
Föreskrifter om upphävande av strandskydd för Hägnad 1:7 m fl fastigheter i Figeholm, Oskarshamns kommun (PDF 36 kB)

08 FS 2002:036 
Föreskrifter om upphävande av strand- och landskapsbildsskydd för Kråkenäs 1:26 med flera fastigheter i Björnhult, Oskarshamns kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2002:037
Lokala trafikföreskrifter, rallytävlingen ”Emiltrofén”, Vimmerby kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2002:038
Lokala trafikföreskrifter vid rallytävlingen ”Rojarundan”, Högsby kommun (PDF 27 kB)

08 FS 2002:039
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 756, Oskarshamns kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:040
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 28, Emmaboda kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:041
Lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik Köpmannagatan och Västerlånggatan, Mörbylånga kommun (PDF 41 kB)

08 FS 2002:042
Lokala trafikföreskrifter om hävande av stopplikt E22 trafikplats Lindsdahl, Kalmar kommun (PDF 82 kB)

08 FS 2002:043
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på "Gamla" Storgatan i Färjestaden, Mörbylånga kommun (PDF 43 kB)

08 FS 2002:044
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning E22, 
Torsås kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:045
Föreskrifter om fortsatt skydd som naturminne, Nybro kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:046
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning, huvudled och stopplikt väg 35, 135, E22 och 872, Västerviks kommun (PDF 28 kB)

08 FS 2002:047
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon väg 699, Hultsfreds kommun (PDF 23 kB) 

08 FS 2002:048
Föreskrifter om upphävande av strandskydd  för del av Bråtemåla 1:4 och 1:9 i Flygsfors samhälle, Nybro kommun (PDF 26 kB)

08 FS 2002:049
Föreskrifter beträffande jakt på sjöfågel meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län (PDF 34 kB)

08 FS 2002:050
Lokala trafikföreskrifter om förbud mot genomfart med tung lastbil väg 820 genom Djursdala by, Vimmerby kommun (PDF 23 kB) 

08 FS 2002:051
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning E22, Oskarshamns kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:052
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 760, Vimmerby kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:053
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg H 1203u, Vimmerby kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:054
Lokala trafikföreskrifter om stopplikt väg H12, Vimmerby kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:055
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 713, Vimmerby kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:056
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 578, Kalmar kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:057
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 754, Kalmar kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:058
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 702, Kalmar kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:059
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning, Mörbylånga kommun (PDF 23 kB)    

08 FS 2002:060
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 706u, Mörbylånga kommun (PDF 23 kB)  

08 FS 2002:061
lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 985 och H 51u, Borgholms kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:062
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 136, Borgholms kommun (PDF 23 kB)  

08 FS 2002:063
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Rönnerum - Abbantorp, Borgholms kommun (PDF 33 kB)

08 FS 2002:064
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 711, Oskarshamns kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2002:065
Ej vunnit laga kraft, hänvisar till 1989:024 Föreskrifter om skyddsbestämmelser för grundvattentäkt – Gårdsryds vattentäkt Kalmar, Nybro kommun

08 FS 2002:066
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg136, Borgholms kommun (PDF 16 kB)

08 FS 2002:067
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 534, Kalmar kommun (PDF 16 kB)

08 FS 2002:068
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning E22, 592 och 596, Kalmar kommun (PDF 17 kB)

08 FS 2002:069
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg H1341u, Mörbylånga kommun (PDF 16 kB) 

08 FS 2002:070
Föreskrift om förklaring av personer behöriga att hålla arrendesyn (synemän) meddelade av
Länsstyrelsen i Kalmar län (PDF 68 kB)

08 FS 2002:071
Föreskrifter om upphävande av strandskydd  för del av Nynäs 2:3, Mönsterås kommun (PDF 26 kB)

08 FS 2002:072
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 927, Mörbylånga kommun (PDF 15 kB) 

08 FS 2002:073
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 957, Mörbylånga kommun (PDF 15 kB) 

08 FS 2002:074
Lokala trafikföreskrifter om stopplikt, Västerviks kommun (PDF 15 kB) 

08 FS 2002:075
Föreskrifter om bildande av Stormarens Naturreservat, Mörbylånga kommun (PDF 22 kB)

Förteckningar över publicerade författningar.

2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  
2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995

Kungörandelagen (SFS 1976:633)

Enligt 1 § Kungörandelagen ska författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller ... myndighet under regeringen..., skall kungöras enligt denna lag... Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler... .

Acrobat Reader

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.