Vägar till kulturarvet

broschyrens framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-974576-4-7
Publicerad:
2004
Sidantal:
33
ATT VÅRDA KULTURARVET och hålla det levande i människornas medvetande är en grund för livskvalitet och hållbar utveckling. Kulturarvet handlar om själva livet – nu och i förfluten tid – och den miljö som människan byggt upp omkring sig i form av bebyggelse, landskap, föremål,
traditioner och sitt sätt att leva.

Många arbetar med detta. Det görs såväl ideellt inom exempelvis hembygdsrörelsen som professionellt av antikvarier och andra yrkesgrupper inom länsstyrelser, länsmuseer och kommuner.

Men arbetar vi med rätt inriktning och vem gör egentligen vad? Behövs en förnyelse och bättre förankring av arbetet? Syns kulturmiljövårdens arbete ute i samhället? Hur ska man skapa kontakter mellan alla som arbetar med och är intresserade av kulturarvet? Hur kan man utnyttja varandras kunskaper? Hur ska dagens skolbarn bli medvetna om den kultur de själva
är med om att skapa i dag, och hur gårdagens såg ut? Och hur kan den nya tekniken användas för att utveckla samarbetet och söka efter eller sprida information? För att ta itu med alla dessa frågor startade 2001 projektet Agenda kulturarv. Det gjordes på nationell nivå i samarbete mellan landets länsstyrelser, länsmuseer och Riksantikvarieämbetet.
Med detta som grund inleddes ett omfattande och idérikt arbete runtom i landet.

Den här broschyren är en sammanfattning av Agenda kulturarvs resultat i Kalmar län. Länsstyrelsen och länsmuseet har samverkat med bland annat hembygdsföreningar och andra
föreningar, kommuner, skolor, länsbygderådet, hembygdsförbundet och regionförbundet. Samarbetet inom Agenda kulturarv har varit mycket spännande och givande, med seminarier och grupparbeten, och – framför allt – möten mellan människor. Länsstyrelsen och länsmuseet vill härmed tacka alla som medverkat med kloka synpunkter och bra idéer. Ett särskilt tack också till våra projektledare Coco Dedering och Liselotte Jumme utan vilkas engagerade arbetsinsatser resultatet inte hade blivit det vi nu presenterar.

Det är vår förhoppning att denna skrift ska inspirera andra till att upptäcka och arbeta med kulturarvet.
Kommentar: