Skogens kulturarv i Kalmar län

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
5
Förhållandevis många inventeringar har gjorts i skogsmarken med syfte att få reda på vad den innehåller av värdefulla biotoper men ytterst få när det gäller forn- och kulturlämningar. Beträffande det sistnämnda är just nu bara runt en fjärdedel av Sveriges skogar inventerade på ett tillfredsställande sätt. Detta gör att chansen att hitta nya lämningar är mycket stor och därmed också risken att råka skada någon lämning.
Från och med 2005 finns Kalmar läns fornlämningsregister tillgängligt digitalt för myndigheter, kommuner m fl, och här kan uppgifter om dem hämtas. Den moderna GPS-tekniken kommer att underlätta för t ex maskinförare om var exakt fornminnen och övriga kulturlämningar är belägna.
Kommentar: