Mittens rike - natur och människor i det öländska Mittlandet 

folderns framsida
ISBN/ISSN-nr:
91-973802-2-9 
Publiceringsår:
2000 
Sidantal:
42 
Länsstyrelsen och dåvarande Skogsvårdsstyrelsen (numera Skogsstyrelsen) har tillsammans tagit fram bifogade folder ”Mittens rike – natur och människor i det öländska Mittlandet”. Här beskrivs natur- och kulturvärden i Mittlandsområdet och hur skogsbruk kan bedrivas utan att dessa värden hotas.

Natur- och kulturvärdena i Mittlandsskogen har vid olika inventeringar visat sig vara mycket höga även i ett internationellt perspektiv. Många av naturvärdena är beroende av ett mänskligt nyttjande av området. Här är det viktigt med fortsatt hävd, t ex skogsbete, om naturvärdena ska bevaras.

I vissa marker där nyttjandet minskat, t ex gamla inägor som tidigare varit trädklädda ängsmarker, har en värdefull ädellövskog kommit upp. Här kan det begränsade nyttjande som pågått under längre tid fortsätta alternativt lämnas området för fri utveckling. I andra områden kan ett skogsbruk bedrivas med varierande grad av hänsynstagande. I foldern finns skötselråd för skogsbruk i olika skogstyper.