Ladans lov

framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-974576-5-5
Publicerad:
2004
Sidantal:
98
I boxen till höger finns länk till sida med Broschyr och bilagor

Nya användningar av lantbrukets äldre ekonomibyggnader
Det moderna lantbrukets ekonomibyggnader blir allt större. Dessa måste passa allt större maskiner och redskap eller uppfylla nya krav om djurskydd. Resultatet har blivit att allt fler äldre lantbruksbyggnader kommit att stå utan användning. Med ”LADANS LOV” vill länsstyrelsen i Kalmar ge råd och vägledning om hur äldre ekonomibyggnader kan återanvändas för nya verksamheter. Ladan får står som symbol för alla de äldre välbyggda ladugårdar, svin- och hönshus, stallar, logar och bodar som ”blivit över”. Kvalitén i de äldre byggnaderna är ofta överlägsen många av dagens prefabricerade hallar. Återanvändning av ekonomibyggnader är också en viktig del i kretslopps- och återbrukstänkandet. Lantgårdsturism, gårdsförsäljning och småskalig livsmedelstillverkning är tre exempel på användningsområden för övergivna ekonomibyggnader. Men här ges även förslag och exempel på andra verksamheter där lantbrukets ekonomibyggnader tas till vara och utvecklas.
De äldre ekonomibyggnaderna är också viktiga för förståelsen av en bygds historia. Många gånger utarmas landsbygden på sina byggnader i en allt för snabb takt. Kvalitén i de äldre byggnaderna är ofta överlägsen många av dagens prefabricerade hallar. Återanvändning av ekonomibyggnader är därför en viktig del i kretslopps- och återbrukstänkandet. God bebyggd miljö är ett av riksdagens femton miljömål, och i arbetet med de regionala miljömålen i Kalmar län har de äldre ekonomibyggnaderna uppmärksammats.
Kommentar:
Broschyren finns ej att beställa