Södra Ölands odlingslandskap

Flygbild över Gösslunda
Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv i kategorin levande kulturlandskap. Området skrevs in på världsarvslistan år 2000 vid världsarvskommitténs möte i Australien och omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Motiveringen lyder:

  • Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi.
  • Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt sätt.

Markernas indelning och användning

I äldre tider gjordes en uppdelning av markerna i inägojord och utmark. Inägorna låg närmast byn och bestod av åker och äng. Utmarkerna – alvaren och sjömarkerna – användes som betesmarker. I samband med jordbrukets omvandling under 1800-talet upphörde denna indelning av markerna på fastlandet och på andra ställen i Europa. Utmarken blev inte längre en del av jordbruket utan användes till skogsproduktion. På Öland satte naturförutsättningarna stopp för detta, varför man fick behålla den gamla indelningen. Idag odlar ölänningarna den jord som odlats många generationer tillbaka och låter beta de marker som har betats i tusentals år. Detta är unikt. Det är förfäderna till dagens bönder som gjort att södra Öland nu är ett världsarv. För att de unika natur- och kulturvärdena ska finnas kvar, måste det också i framtiden finnas ett levande jordbruk. I Sverige har vi ofta lyft fram äldre tiders småskaliga jordbruk som en estetisk förebild. Vi har vant oss vid att se den moderna tidens rationalisering som ett stort hot mot de natur- och kulturhistoriska värdena i landskapet. Människan har i alla tider påverkat sitt landskap utifrån sina behov, kunskaper och tillgängliga hjälpmedel. Det är därför viktigt att inte bara se till det förflutna, utan att också rikta blicken mot framtiden.

Världsarvområdet

Mer information

Bild på boken Natur och kultur på ÖlandNatur och kultur på Öland är en bok som tar dig till intressanta platser på ön. Läs om geologin, landskapet, byggnaderna, växterna och allt det andra.

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer