Vad är världsarv?

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som anses så värdefullt att det är av betydelse för hela mänskligheten. Det är platser som på ett unikt och oersättligt sätt vittnar om jordens och människans historia och därför skall bevaras för kommande generationer som en del av vårt gemensamma arv.
logga

Världsarv började diskuteras inom FN efter de båda världskrigen. Unesco, som är en av FN:s organisationer som arbetar med utbildning, vetenskap och kultur, antog Världsarvskonventionen år 1972. Sverige undertecknade konventionen år 1985. Genom att underteckna konventionen har Sverige förbundit sig att skydda de svenska världsarvsområdena för all framtid.

Nya områden läggs till världsarvslistan varje år. I juli 2010 fanns 911 objekt i 151 länder med på listan. Världsarven delas in i två huvudgrupper; kulturarv och naturarv. Kulturarven är skapade av människan, medan naturarven är opåverkade miljöer. Kultur- och naturarven är i sin tur indelade i undergrupper.

Världsarven är inte bara spektakulära och vackra miljöer; koncentrationsläger och centrum för slavhandel är också med på listan.

Att upptas på världsarvslistan är en hedersbetygelse som ger uppmärksamhet och prestige men som också medför stora förpliktelser. ”Världsarv i fara” är en förteckning över hotade världsarvsområden. Exempel på hot kan vara ett alltför stort tryck från turismen eller naturkatastrofer. Idag finns även flera världsarv som är hotade på grund av väpnade konflikter.

pyramiderna i Egypten