Klimatet på Öland

Klimatet påverkar Öland i hög grad och ger tillsammans med de geologiska förhållandena förutsättningar för dess unika växt- och djurvärld samt människans möjlighet till försörjning. En av de viktigaste faktorerna är tillgången på vatten och markens förmåga att magasinera vattnet.

Södra Skandinavien har ett maritimt klimat med milda vintrar och svala somrar. Detta är särskilt uttalat i kusttrakterna. Mest maritimt är klimatet på Ölands norra och södra udde. En jämförelse mellan vårt klimat och klimatet på platser vid motsvarande breddgrader världen över, visar på stora skillnader. Viktiga faktorer är Golfströmmen, havets utjämnande effekt på klimatet och de västliga vindar som framförallt vintertid för in varma luftmassor från Nordatlanten.

Läget i Östersjön har stark påverkan på Ölands klimat. Det uppvärmda vattnet fungerar på vintern som en värmereservoar och ger ett milt vinterklimat. På våren och försommaren däremot hinner inte vattenmassan värmas upp lika fort som landmassan. De västliga vindarna driver bort det varma ytvattnet som ersätts av kallare bottenvatten. Det resulterar i en sval och sen vår. Allt detta bidrar till att Öland har en mindre skillnad mellan högsta och lägsta månadsmedeltemperatur än fastlandet.

Nederbörd

Ölands klimat är betingat av två huvudfaktorer: läget på östsidan av småländska höglandet och läget ute i Östersjön. Stora delar av den fuktiga luften kommer med lågtrycksbanorna från väster och sydväst, därför får västra Sverige ta emot mer vatten än östra. Luftmassorna från Atlanten tvingas uppåt när de möter småländska höglandet och huvuddelen av regnet faller också här, mer än 1 000 millimeter per år. Bara ungefär hälften så mycket faller över Öland. Sydöstra Sverige ligger i regnskugga. Det regn som faller på Öland kommer huvudsakligen med vindar från söder och öster men dessa är inte lika dominerande som västvindarna. Ölands flacka yta gör även att regnen som kommer med ostvindarna oftast faller på Smålandssidan när de möter östra delen av höglandet. Det är inte sällan som Öland har klart väder medan stackmolnen tornar upp sig på andra sidan sundet.

Mätningarna visar att nederbörden är störst på de centrala, högre belägna och mer skogbevuxna delarna av ön. Norra och södra Öland utgör tillsammans med några platser på Gotland och mindre områden i Lappland de nederbördsfattigaste områdena i landet.

Solens och vindarnas ö.

Beskrivningen av Öland som "Solens och vindarnas ö" är ofta använd och träffande. Det är välkänt att Öland alltid ligger i topp i solligan när sommarens soltimmar summeras. Det rör sig om i storleksordningen 1 875 soltimmar per år, fördelade på 1 400 under sommarhalvåret och 475 under vinterhalvåret. För juli, som är soligast, handlar det om cirka 55 procent av antalet möjliga soltimmar. Förutsättningarna är bäst utmed kusten då de stackmoln som uppstår under dagen bildas centralt över ön.

Ölandsfåken är en säregen företeelse som är utmärkande för ön. Ett stabilt högtryck bildas ofta under januari eller februari över den stora landmassa som Sverige och Finland utgör tillsammans med den frusna Bottenviken. Luftcirkulationen kring högtrycket i norr kan tillsammans med luftcirkulation kring inkommande lågtryck i södra delen av Östersjön samverka för att pumpa in hårda och kalla nordostliga vindar mot Öland. Fuktig luft över den relativt varma och vanligtvis isfria Östersjön, kan förvandla dessa vindar till svåra snöoväder. Då Öland ligger ute i Östersjön med fritt spelrum för vindarna, blir konsekvenserna stora här jämfört med på fastlandet. Dessutom gör avsaknaden av högre vegetation på stora delar av ön, att även ringa snömängder tillsammans med hård vind kan orsaka enorma drivor med hårt packad snö som gör vägarna oframkomliga, ofta under flera dagar.

Texten och bilderna är hämtade från boken Natur och kultur på Öland

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, med utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra SmålandNatur i Östra Småland


 

Bild på boken Natur och kultur på ÖlandNatur och kultur på Öland 

 

Söktjänst för länstyrelsens publikationer