Möckelmossen och Gynge alvar

Möckelmossen är Stora Alvarets största sjö med höga ornitologiska värden.
Gynge alvar

Möckelmossen är en alvarsjö, vilket innebär att den till skillnad från vätarna håller öppet vatten året om. Vattenytans storlek varierar däremot kraftigt. Vintertid kan arealen uppgå till 30 hektar. Under sommarens torrperiod lyser kalkbleken vit och stora områden är helt torrlagda. Möckelmossens tillrinningsområde är mycket stort. Delvis tillförs även vatten från källor, sydväst om mossen. Avrinningen sker åt nordost över Frösslunda alvar, via Frösslundamossen och Frösslundabäcken till Östersjön. Under högsommaren sker ingen avrinning, däremot avdunstar stora mängder vatten. Öring och gädda förekommer i bäcken och i mossen påträffas gädda och abborre.

Torkar ut
Centralt i mossens djupaste delar finns en öliknande bildning där videbuskage brett ut sig. Detta är karaktäristiskt för alvarsjöar. En tänkbar förklaring är att omgivande våtmarker helt torkar ut under torrperioden. Endast de djupaste och därmed året runt våta delarna kan hysa tät högre vegetation. Kring ön dominerar bladvass, sjöfräken och bunkestarr. I det öppna vattnet ses växter som kransalger och strandpryl. Den globalt rödlistade blodigeln förekommer och i strandförnan finns glattbaggen Stenichnus pusillus.

Rastande tranor
Kantzonen runt Möckelmossen domineras av blåtåtelfuktängar och smala starrbårder. Vid uteblivet bete växer denna zon igen till mer eller mindre täta tokbuskage. Möckelmossen är en välbesökt våtmark, inte minst under september och oktober månad då flyttande tranor övernattar i tusental.

Röjning ger återväxt
Sommaren 1997 återupptogs bete på Gynge alvar med nötkreatur efter många år utan betesdjur. Därefter har kraftiga röjningar i de fuktiga gräsmarkerna på Möckelmossens västra sida, inom Gynge alvar, skett. Alla buskar och träd har tagits bort och återväxten av sly och tok har hållits efter. De fågelinventeringar som utförts visar att totalantalet revir ökade med 130 procent mellan åren 1997 och 1999. En mycket positiv förändring är att en skrattmåskoloni åter häckade i mossen 1999. Andra häckfåglar som ökat stort i antal sedan 1997 är större strandpipare och rödbena. Flera häckfåglar har tillkommit under dessa år, bland annat gråhakedopping, brunand, vattenrall, rörhöna, strandskata och storspov.

Orkidéer
Inom Gynge alvar, norr om Resmo-Stenåsavägen, finns också en stor del av de växtgeografiskt intressanta kärlväxtarterna på Stora Alvaret. Speciellt individrika lokaler uppvisar liten sandlilja, fjällnejlika, ullranunkel, såpört och bergskrabba. Bland rödlistade arter i Sverige förekommer exempelvis småtörel, timjansnyltrot och alvarmalört. På Gynge alvar finner man några av de individrikaste orkidélokalerna på Stora Alvaret. S:t Pers nycklar och Adam och Eva är de vanligaste orkidéerna men även sällsyntheter som purpurknipprot förekommer.

Sällsynta insekter
Gynge alvar är en välkänd insektslokal. Här har ett stort antal fjärilsarter noterats, varav många är rödlistade, bland dem svartfläckig blåvinge, blekgult lavfly och ockragult nejlikfly. Den senare har rik förekomst i området, men förekommer i landet bara på Stora Alvaret och inom en begränsad lokal på sydligaste Gotland. Andra karaktäristiska alvararter i området är skuggmätare, alvarljusmott och dyster malmätare. Den ovanliga svartpalpvikbladmalen förekommer i landet endast på Öland och är ytterst sällsynt i övriga Europa.

Möckelmossens västra halva ligger inom Gynge naturvårdsområde. I södra delen inom Mysinge naturvårdsområde finns en informationsplats med utställning, parkering och handikapptoalett.

Läs mer om Möckelmossen i LIFE-projektet Strandängar och våtmarker på Öland

Texten och bilderna är hämtade från boken Natur och kultur på Öland