Radbyar

Radbyn är en medeltida byform som i övriga Sverige till största delen har försvunnit. Men som finns kvar på Öland. 
Lilla Frö, flygbild

Byformen finns bland annat omtalad i östgötalagen från 1200-talet. I byggningabalkens första flock talas om ”Huru by skall ligga i laga läge”:

  • Nu vilja bönder bygga en by; då skall man nedsätta och med ed stadfästa råmärken omkring den by, som de vilja bygga. Då skola all de närvara, som äga jorden. 
  • Nu skall man göra väg mitt genom byn; den skall vara femton alnar bred, och alla tomter skola löpa ut till vägen. Löpa icke alla tomter ut till vägen, då är byn icke i laga läge.

Inom bytomten låg gårdarna på rad i enlighet med ett noggrant måttsystem. Gårdstomtens bredd mot bygatan var proportionerlig mot den andel jord gården hade i de olika gärdena. I enlighet med solskiftets principer var tegarna också fördelade så att den gård som låg sydligast i radbyn hade sina tegar längst söderut i varje gärde, den näst sydligaste gården hade näst sydligaste tegen och så vidare. Begreppet ”tomt är tegs moder” myntades härmed. Kring mitten av 1300-talet reglerades de öländska byarna till radbyar i laga läge enligt den medeltida östgötalagen och Magnus Erikssons landslag. Tidigare hade bebyggelsen legat löst grupperad vid kanten av gärdet, ganska nära den plats där radbytomten kom att läggas ut. Den nya medeltida tomten lades aldrig ut i gärdet utan alltid i dess kant. I och med detta fick byns odlingsbara jord nu sin maximala utbredning. I övrigt fanns bara alvarmarker, sjömarker och annan sämre utmark kvar. Den inägojord, åker och äng, som redovisas i det äldsta kartmaterialet från 1600-talet, visar att den mesta jorden var jordbruksmark redan under medeltiden.

På norra Öland finns ett stort antal byar, som behållit en struktur som är äldre än radbyarnas, som till exempel byarna Torp och Dödevi. Jämförelse kan till exempel göras med de på ön så vanligt förekommande stensträngssystem och hus­grunds­struk­turer från romersk järn­ålder och folk­vandringstid. På mellersta och södra delarna av ön förekommer en mycket stor andel radbyar i laga läge. Den reglerade radbyn är inte känd enbart från Öland utan var spridd i hela östra Mellansverige. Däremot har de på Öland genomförts på ett mycket konsekvent sätt och är i långt större utsträckning bevarade här än på fastlandet. Många öländska byar är också efter svenska förhållanden ovanligt stora. På östra sidan är dessutom flera byar sammanbyggda ”merendels stora som små städer” som Carl von Linné skriver.

Texten och bilden är hämtade från boken Natur och kultur på Öland

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, med utflyktsmål och sevärdheter.

Natur i Östra Småland

Natur och kultur på Öland 

Söktjänst för länstyrelsens publikationer