Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Statkraft södra vindkraft AB ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftprojekt Åby-Alebo på fastigheterna Åby 3:15 m.fl. i Mönsterås kommun [yttrande senast 13 oktober 2015]

Hamneda Grus & Åkeri AB ansöker hos Länsstyrelsen om villkorsändring i tillståndsbeslut enligt miljöbalken till täktverksamheten på fastigheten Stavsättra 1:14 i Ljungby kommun [yttrande senast 16 oktober]

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2015/2016