Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Näshults Schaktmaskiner AB, tillstånd till täktverksamhet på del av Slagdala 2:20, Hultsfreds kommun [överklagas senast 15 augusti 2017]

Oskarshamn Energi AB, förslag till slutgiltiga villkor för utsläpp av kväveoxider från ny biobränslepanna samt slutliga villkor för utsläpp till vatten från rökgaskondensatet från biobränslepanna Oskarshamns kommun [yttrande senast 18 augusti 2017]

Mönsterås Biogas AB ansökan om tillstånd till uppförande och drift av biogasanläggning på del av Nygård 1:1, Mönsterås kommun [yttrande senast 15 augusti 2017]


Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2017/2018

 Mer information