Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Skanska Asfalt och Betong AB, tillstånd till täktverksamhet på Tokebo 1:1 i Kalmar kommun [överklagas senast26 november 2015]

Berg Grus Sand Småland AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på Slagdala 1:26, Hultsfreds kommun [yttrande senast 20 november 2015] 

Tekniska förvaltningen i Växjö, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Norremarks återvinningscentral på Växjö 9:32, Växjö kommun [yttrande senast 2 november 2015]

Naturreservat, beslut om ny skötselplan [synpunkter senast 12 december 2015]

Hamneda Grus & Åkeri AB ansöker hos Länsstyrelsen om villkorsändring i tillståndsbeslut enligt miljöbalken till täktverksamheten på fastigheten Stavsättra 1:14 i Ljungby kommun [yttrande senast 16 oktober]

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2015/2016