Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Beslut om upphävande av förordnande enligt 113 § byggnadslagen inom detaljplan för Kolstad 4:67, Borgholms kommun [överklagas senast 22 augusti 2016]

Korrö Gård AB, Älmeboda ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Stenvärmsholm 1:8 i Tingsryds kommun [yttrande senast 29 augusti 2016]

Beslut om skyddsjakt på storskarv 

 

 Mer information