Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.Försvarsmakten, prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor avseende buller, vibrationer och luftstötvågor från sprängning vid Kosta skjutfält, Lessebo kommun [yttrande senast 12 mars 2018]

Neptuni åkrar i Borgholms kommun, ett tilläggsbeslut [överklagas senast 26 februari 2018]

Swedish DLA Agro AB, utrett påverkan på dagvatten och recipient vid verksamhet på Tjärhovet, Kalmar kommun [yttrande senast 4 mars 2018]

Reservatet Södra Malmö i Västerviks kommun, ett tilläggsbeslut. Malmö 3:1, 2:1 (eller delar därav) berörs av beslutet [överklagas senast 26 februari 2018]

Reservatet Sladö-Äskeskär i Västerviks kommun, ett tilläggsbeslut. Sladö 1:4 berörs av beslutet [överklagas senast 26 februari 2018]

Naturreservatet Humlenäs i Oskarshamns kommun, regeringen ändrar Länsstyrelsen Kalmar läns beslut angående överklagande av beslut, om utvidgning av samt fastställande av föreskrifter och skötselplan.

Högsbyortens lastbilscentral, ansökan om tillstånd till att bryta morän och berg på Virstad 6:16, Högsby kommun [yttrande senast 5 mars 2018]

EW 15 Lervik AB, ansökan om tillstånd till uppförande av 9 vindkraftsverk på Lervik 1:1, Hjorteds-Träthult 1:11, Björkhult 4:1, Näset 1:1, Hjorteds Möckelhult 1:7 och Kryddhultskogen 1:1 i Västerviks kommun [yttrande senast 10 februari 2018]

Alvlösa AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Alvlösa 5:7 och Vickleby 1:18, Mörbylånga kommun [yttrande senast 10 februari 2018]

Applerums Livsmedelsproducenter AB, tillstånd till befintlig och utökad anläggning för djurhållning på Applerum 2:1 m fl, Kalmar kommun [överklagas senast 15 februari 2018]

 Mer information