Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

 

AB Markaryds Metallarmatur, tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Städet 1, Markaryds kommun [överklagas senast 15 mars 2016] 

Lyngsåsa Kraft AB, ansökan om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på Lyngsåsa 1:2 m.fl., Alvesta kommun [yttrande senast 4 mars 2016]

Mönsterås LBC AB, ansökan om tillstånd till utökad verksamhet på Åserum 1:1, Mönsterås kommun [yttrande senast 1 mars 2016]

Statkraft Södra Vindkraft AB, ansökan om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på fastigheterna Tribbhult 1:2 m.fl., Västerviks kommun [yttrande senast 19 februari 2016]

Beslut om tillstånd för Statkraft Södra Vindkraft AB att anlägga och driva vindkraftsanläggning [överklagas senast 16 februari 2016] 

Furukraft AB, ansökan om tillstånd till vindkraftsverksamhet på fastigheten Furuby 8:15 m.fl., Växjö kommun [yttrande senast 12 februari]

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2015/2016