Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Handläggare tillsyn och prövning, Vattenenheten 2016-12-09 Handläggarna kommer att ingå i en arbetsgrupp som jobbar med bland annat vattenförvaltning, miljöövervakning, recipientkontroll, fiskefrågor, kalkning av länets vatten, samt tillsyn och prövning av vattenverksamheter. Vattenhandläggarna är en grupp om 3-5 personer. I tjänsten ingår tillsyn och prövning enligt 11 kap. miljöbalken, ärendehandläggning samt att företräda Länsstyrelsen vid förhandlingar i Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Ärendena kan handla om olika typer av verksamheter som påverkar vatten: utfyllnad, grävning, vattenkraft, markavvattning, samt uttag av yt- eller grundvatten för dricksvatten eller bevattning. Du kan även komma att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare, medverka som stöd i andra medarbetares ärenden samt delta i projekt med anknytning till vattenfrågor. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor och andra myndigheter inom arbetsområdet. Din roll och arbetsuppgifter...
  • Grundvattenexpert, Vattenenheten 2016-12-09 Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som jobbar med bland annat vattenförvaltning, miljöövervakning, recipientkontroll, fiskefrågor, kalkning av länets vatten, samt tillsyn och prövning av vattenverksamheter. I arbetsuppgifterna ingår att granska, utvärdera och dra slutsatser utifrån fysikalisk-kemiska och kvantitativa data för bedömning av status i länets grundvatten, men också för att följa tillståndet i miljön. Arbetet innehåller också annat vattenförvaltningsrelaterat arbete kopplat till grundvatten och dricksvatten, såsom expertstöd vid beslut om vattenskyddsområden samt att långsiktigt säkerställa och skydda grundvattenresurser. Detta arbete innebär samarbete med flera olika myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå, bland annat finns etablerade nätverk för samarbeten inom Södra Östersjöns vattendistrikt i grundvattenrelaterade frågor. Vattenenheten har ett nära samarbete med andra delar av myndigheten och arbetar med ett brett perspektiv på vattenf...