Jobba hos oss 

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.


Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

 

Lediga jobb just nu

  • Planarkitekt 2014-09-19 Länsstyrelsen söker nu två handläggare till samhällsbyggnadsenheten som tillsammans med övriga planhandläggare huvudsakligen ska • bevaka den långsiktiga samhällsplaneringen inklusive infrastrukturfrågor, • granska kommunala översikts- och detaljplaner, • bereda överklagade bygglovs- och detaljplaneärenden, • handlägga fastighetsbildningsfrågor • bevaka risk- och beredskapsfrågor • utöva tillsyn samt vägledning till länets kommuner i frågor rörande plan- och bygglagen samt miljöbalken • samordna statliga intressen och göra sammanvägda bedömningar av olika intressen, • ge råd och stöd i samhällsplaneringsfrågor, delta i kommunbesök och annan utåtriktad verksamhet till externa aktörer
  • Kvalificerad ekonom 2014-09-16 Ekonomens arbete ska genom stöd till chefer och medarbetare medverka till att verksamhetens mål nås. Arbetet vid ekonomifunktionen innefattar såväl traditionellt arbete som mer strategiska uppgifter inom områden som: • Ge ett kvalificerat stöd till myndighetens i arbetet med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning inom ramen för myndighetens årscykel. • Kvalitetssäkra och utveckla myndighetens årsredovisning och dess process. • Förvalta och utveckla myndighetens samlade arbete med att säkerställa en god intern styrning och kontroll. • Utbilda myndighetens personal i ekonomi och ekonomisystem Du deltar aktivt i arbetet med att gemensamt med övriga länsstyrelser utveckla nyckeltal och jämförelser. Du blir också ansvarig för ekonomirelaterad information och kommunikation på vårt intranät, i sociala medier och på vår hemsida.
  • Husföreståndare vid landshövdingens residens 2014-09-16 Husföreståndaren planerar, genomför och följer upp den representativa verksamheten med stor självständighet men också i nära samarbete med landshövdingen och landshövdingens sekreterare som också är närmaste chef. Representationen kan vara mer eller mindre formell och stundtals mycket kvalificerad. Arbetet är ofta förlagt till kvällar och helger och husföreståndaren har därför s k förtroendearbetstid. Vid större arrangemang liksom vid storstädning ingår i arbetsuppgiften att bemanna med inhyrd personal och arbetsleda inom områden som lokalvård, matlagning och servering. Du ska vara beredd att själv bistå i alla förekommande uppgifter. Vid mindre arrangemang sköter husföreståndaren alla dessa arbetsuppgifter själv. Lokalvården omfattar ca 1000 kvm med möbler, mattor och konst som kräver omsorgsfull vård, liksom inventarier i form av serviser, bestick, böcker mm. Vid återkommande tillfällen anordnar och genomför husföreståndaren visning av Residenset för olika besöksgrupper. Arb...

Kontakta oss

Torbjörn Johansen
Personalenheten
010-2238230