Jobba hos oss 

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera. 

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu

  • Miljöskyddshandläggare 2016-04-25 Vi söker en vikarie för en person på miljöenheten som ska vara föräldraledig under ett år. Du kommer i första hand att arbeta med prövning av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken och främst inom branscherna lantbruk och vindkraft, men även andra uppgifter inom enhetens verksamhetsområde såsom tillsyn av miljöfarlig verksamhet kan bli aktuella. Som miljöskyddshandläggare kommer du att ha många interna och inte minst externa kontakter såsom företag, kommuner, konsulter, Naturvårdsverket, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, andra länsstyrelser samt allmänheten.
  • Marinbiolog/akvatisk ekolog 2016-04-15 Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som jobbar med bland annat vattenförvaltning, miljöövervakning, recipientkontroll, fiskefrågor, kalkning av länets vatten, samt tillsyn och prövning av vattenverksamheter. I arbetsuppgifterna ingår att granska, utvärdera och dra slutsatser utifrån fysikalisk-kemiska och biologiska data för bedömning av status i länets kustvatten, men också för att följa tillståndet i miljön. Arbetet innebär samordningsansvar för recipientkontroll och miljöövervakning samt deltagande vattenförvaltningsrelaterat arbete för kustmiljö. Dessutom kan arbetsuppgiften att ta fram underlag för skydd av marina miljöer ingå om du har lämplig erfarenhet. Detta arbete innebär samarbete med flera olika myndigheter och aktörer, både på nationell samt regional nivå. Vattenenheten har ett nära samarbete med andra delar av myndigheten och arbetar med ett brett perspektiv på vattenfrågorna. Arbetet kommer att innebära många spännande kontakter och därmed goda möjligheter till ...
  • Samordnare till Vattenmyndighetens kansli 2016-04-15 Tjänsten innebär samordningsansvar i arbetet med framtagande av förslag till åtgärdsprogram, samt förankring och uppföljning av beslutade åtgärder. I samordningsuppdraget ingår att i dialog med myndigheter och kommuner utveckla styrmedel som leder till åtgärder som behövs för att nå förbättrad vattenkvalitet. Arbetet bedrivs i sexårscykler vilket ger stor variation och utrymme för egna initiativ till utveckling av arbetsprocesser och metoder för samverkan och kommunikation. Arbetet förutsätter brett perspektiv på hållbar samhällsutveckling med bäring på vattenmiljön. I arbetet ingår att upprätthålla kontakter och skapa nätverk på olika plan och med olika perspektiv; allt från samarbeten på lokal och regional nivå till nationella nätverk och samverkan med andra länder inom EU. Vattenmyndigheten har ett nära samarbete med de övriga fyra vattenmyndigheterna i landet och med länsstyrelserna inom distriktet i syfte att skapa en effektiv och integrerad vattenförvaltning. Arbetet inne...
  • Landsbygdsutvecklare 2016-03-30 Vill du vara delaktig i utveckling av landsbygden i Kalmar län? Inom Landsbygdsprogrammet, ett EU-program, arbetar Länsstyrelsen med att utveckla landsbygden, stimulera företagsamhet och samverkan i nya konstellationer i ett hållbart perspektiv. Som landsbygdsutvecklare handlägger man ansökningar om företags- och projektstöd, men arbetet kan också innehålla handläggning av stöd i form av gårdsstöd och miljöersättningar till lantbruket. När det gäller företags- och projektstöd ingår i arbetsuppgifterna att bedöma affärs- och projektplaner, ta fram underlag till beslut, handlägga utbetalningsansökningar, besiktiga genomförda investeringar samt på olika sätt informera om de åtgärder som finns för landsbygdsutveckling. Det kan även handla om olika typer av rapportering. I arbetet ingår även att informera och utbilda de stödsökande om stödåtgärder och hur man söker stöd.