Jobba hos oss 

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

 

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.  

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

 

 


 

Lediga jobb just nu

  • Vattenhandläggare 2015-11-24 Du kommer att arbeta med tillsyn och prövning av vattenverksamhetsärende enligt miljöbalken. Exempel på arbetsuppgifter är anmälnings- och samrådsärenden från verksamhetsutövare om planerade projekt, representera Länsstyrelsen vid tillståndsprövningar i Mark- och miljödomstolen, tillsyn över vattendomar, tillstånd till markavvattning och förebyggande tillsyn samt anmälningar från allmänhet. Ärendena kan handla om olika typer av verksamheter som påverkar vatten: utfyllnad, grävning, vattenkraft, markavvattning, samt uttag av yt- eller grundvatten för dricksvatten eller bevattning. Din roll och arbetsuppgifter avgörs av din kompetens. Som vattenhandläggare kommer du i kontakt med bland annat kommuner, företag, markägare, konsulter, Trafikverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, andra länsstyrelser samt allmänheten.
  • Miljöhandläggare 2015-11-24 Du kommer i första hand att arbeta med tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken men andra uppgifter inom enhetens verksamhetsområde kan också komma att bli aktuella. Utformningen av din tjänst kan till viss del komma att påverkas av din kompetens och erfarenhet. Som miljöhandläggare kommer du att ha många interna och inte minst externa kontakter såsom företag, kommuner, konsulter, Naturvårdsverket, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, andra länsstyrelser samt allmänheten.
  • Integrationsutvecklare 2015-11-04 Länsstyrelsen söker medarbetare med uppdrag att självständigt kunna genomföra förekommande uppgifter inom sakområdet integration. Dit hör bl. a. att företräda länsstyrelsen i överläggningar med kommuner och andra aktörer, att biträda främst kommuner med strategisk rådgivning i integrationsarbetet, att samla in underlag och sammanställa rapporter, förbereda, leda och avrapportera konferenser, seminarier, dialogmöten, etc. Kalmar läns integrationsvision lyder: Att gemensamt skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling!
  • Naturvårdshandläggare - områdesskydd 2015-11-03 Du kommer att arbeta med att skydda värdefull natur eller revidera befintliga skötselplaner för naturreservat i Kalmar län. I arbetet ingår att i fält göra naturtypsbedömningar, bedöma skötselbehov och skötselåtgärder inom dessa områden samt att upprätta eller revidera skötselplaner och beslut för de områden som ska skyddas. Det kan även bli aktuellt att delta i arbetet med att uppdatera bevarandeplanerna för länets Natura 2000-områden.
  • Projektledare grön infrastruktur 2015-11-03 Som projektledare kommer du att arbeta med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur i Kalmar län. Arbetet innebär att du kommer att sammanställa befintligt underlag, göra analyser och ta fram slutsatser. Framtagandet av handlingsplanen kommer att göras enligt de riktlinjer som Naturvårdsverket har tagit fram. Projektet är tvärsektoriellt och du kommer därför ha mycket kontakt med berörda enheter inom Länsstyrelsen och kommuner, myndigheter och andra organisationer i länet. Handlingsplanen ska bli ett underlag för samhällsplanering och naturvården i länet. Du kan ladda ned riktlinjerna från Naturvårdsverkets webbplats, dokumentet heter "Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur".

Kontakta oss

Torbjörn Johansen
Personalenheten
010-2238230