Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Handläggare av stöd inom landsbygdsprogrammet 2016-07-05 Du kommer att arbeta med handläggning av ansökan om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar inom Sveriges Landsbygdsprogram för 2014-2020. I handläggningsprocessen ingår både utredning av ansökan och granskning av utbetalningsansökningar. Målsättningen är att landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Stöden inom landsbygdsprogrammet riktar sig till företag, föreningar och andra organisationer med verksamhet på landsbygden. Du kommer självständigt att utreda ansökningar om stöd eller ansökningar om utbetalning och ingå i en grupp som hanterar liknande ärenden. Det finns detaljerade regler och rutiner till din hjälp. Inget ärende är det andra likt vilket gör arbetet varierande och utvecklande. Arbetet med företagsstöd innefattar bland annat beräkning och bedömning av ett företags lönsamhet och bedömning av affärsplaner. Arbetet med projektstöd innefattar bland annat riml...
  • Handläggare till samhällsbyggnadsenheten 2016-07-01 Länsstyrelsen söker nu en handläggare till samhällsbyggnadsenheten som tillsammans med övriga planhandläggare huvudsakligen ska • granska kommunala översikts- och detaljplaner utifrån PBL och MB • samordna statliga intressen och göra sammanvägda bedömningar av olika intressen • bevaka den långsiktiga samhällsplaneringen • strandskyddsfrågor • utöva tillsyn samt vägledning till länets kommuner i frågor rörande plan- och bygglagen samt miljöbalken • ge råd och stöd i samhällsplaneringsfrågor, delta i kommunbesök och annan utåtriktad verksamhet till externa aktörer
  • Registrator 2016-06-17 Den medarbetare vi söker ska arbeta i huvudsak med diariet. Arbetsuppgifterna med diariet handlar i första hand om att ta emot dagens post, kopiera och skicka ut handlingar till privatpersoner och myndigheter. En viktig del kommer också bli att ge stöd till medarbetare i dokumenthantering samt scanna och diarieföra handlingar i vårt dokumenthanteringssystem. I uppgiften ingår också att ta emot och besvara interna och externa telefon- och mailförfrågningar som rör handlingar. Handläggning av mindre komplicerade ärenden kan förekomma.
  • Vilthandläggare 2016-06-10 Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med viltfrågor där bland annat ärendehandläggning och informationsarbete kring rovdjur och viltfrågor ingår. Tonvikten i tjänsten ligger på klövviltförvaltning, men även andra uppgifter kommer att ingå. Information och kommunikation samt planering, genomförande och uppföljning av olika uppgifter och projekt med koppling till viltförvaltning ingår i arbetsuppgifterna. I arbetet ingår samarbete med andra myndigheter samt med andra externa aktörer. Beredskap inom rovdjursverksamheten samt besiktnings- och inventeringsarbete i fält kan komma att ingå i arbetsuppgifterna, vilket ställer krav på flexibilitet vad gäller arbetstidens förläggning eftersom verksamheten i dessa delar är händelsestyrd.