Anmäl till Länsstyrelsen om du har använt paragraf 28 i jaktförordningen

Den 1 juli träder en ändring av jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Förändringen innebär att den som dödat ett rovdjur för att freda sina tamdjur anmäler det till Länsstyrelsen istället för som tidigare till polisen (obs ny kontaktväg längst ned på sidan).

Förändringen innebär att Länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning och om det sedan finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till polisen.

Vid användning av 28 § jaktförordningen gäller att: Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjur som avses i första stycket (björn, varg, järv eller lo) får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret

1.      När rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,

2.      Om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller

3.      Om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Det är tamdjurets ägare eller vårdare som har möjlighet att använda sig av § 28. Annan än tamdjursägaren eller vårdaren får också ingripa om det sker på uppdrag av någon av de nyss nämnda, eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet. Med tamdjur avses till exempel, får, nötdjur och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område, och kan om det gäller lodjur användas även vid angrepp på hägnat vilt.  

Anmälningar av rovdjur som dödats för att freda tamdjur ska ske till Länsstyrelsens växel 010-223 80 00. Utanför kontorstid sker anmälan till Länsstyrelsens besiktningsmän för rovdjursdödade tamdjur. Telefonnummer finns här:

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/viltskador/Pages/rovdjursangrepp.aspx