Sammanfattning av översvämningarna i norra Kalmar län 

Publicerad
2012-07-19
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Tillståndet i miljön

UPPDATERAT kl. 11.00 torsdag 19 juli.
Läget i avrinningsområdet stabiliseras mer och mer. Men, eftersom strömningarna i vattnen är mycket högre än normalt gör det att Länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län uppmanar företagare med aktiviteter (ex kanot-, fiske- och båtuthyrningsentreprenörer) i Emån och dess biflöden att vara aktsamma.

Ja 
Bortspolad bro vid badplatsen i Järnforsen. Bilden tagen fredag 13 juli 2012.
Foto: Carina Nanker

Läget kl. 11.00 torsdag 19 juli

Läget har stabiliserats på samtliga mätstationer inom Emåns avrinningsområden förutom i sjön Maren och vid Kråketorp. Räddningstjänsten i Hultsfred håller, tillsammans med Emåförbundet, löpande bevakning på platserna.

SMHI:s klass 1-varning för höga flöden nedströms Högsby ligger kvar trots att vattennivån inte längre ökar. Detta då mer nederbörd är på väg söderifrån och beroende på vilken bana fronten tar kan situationen förvärras. Av säkerhetsskäl avvaktar SMHI därför med att ta bort varningen.

Väg 703 är stängd idag fram till kl. 13.00 för ett akut trumbyte. Väg 903 kommer enligt plan att öppnas fredag em/kväll.

I och med att det i dagsläget inte finns stigande nivåer eller flöden har Länsstyrelsen beslutat att inte kalla till nytt regionalt samverkansmöte i morgon fredag. Men, om situationen förvärras kommer nya möten att hållas med aktörerna.

Vi uppmanar alla att iaktta försiktighet vid tidigare översvämmade vattendrag då å-, sjö och dammkanter kan vara försvagade. Det kommer att ta flera veckor innan vattnet har sjunkit undan. 

Läget kl. 11.00 onsdag 18 juli

Läget har stabiliserats och är inte ökande på något håll i länet. Emsfors har under natten legat stilla på ett flöde av 126 kubikmeter per sekund och kulmen passerar när som helst. SMHI har fortsatt utfärdat klass 1-varning för höga flöden nedströms Högsby.

Den tidigare kritiska nivån i Maren har också stabiliserats och kulmen är nådd. Vattnet kommer nu långsamt att sjunka. Räddningstjänsten Hultsfred håller fortsatt kontroll på dammen vid Maren då någon, på eget initiativ, har varit och stängt dammluckorna. Vi tacksamma om regleringen får skötas av Emåförbundet som har helheten på vattensystemet och dess nivåer.

På flera håll kommer Emåförbundet att börja stänga dammluckor för att långsamt reglera de sjunkande nivåerna. Det kommer att ta flera veckor innan vattnet har sjunkit undan. Var försiktig vid tidigare översvämmade vattendrag då å- och sjökanter kan vara försvagade.

Vädret är fortsatt ostabilt. Under torsdagen kommer det in ett större regnområde över Småland söderifrån men det är osäkert var tyngdpunkten kommer att ligga. Lokalt kan det komma upp till 20 mm regn. Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har därför fortsatt beredskap det närmaste dygnet.

Väg 903 är fortsatt avstängd.

Läget kl. 11.00 tisdag 17 juli

I flertalet sjöar och vattendrag är det minskade nivåer och flöden. SMHI kommer under dagen att ändra klass 1-varningen för höga flöden till att gälla nedströms Högsby.

Eftersom det minskar i tillrinngen från östra sidan Emån men stigande tillrinning från västra sidan kommer flödet i Emån att vara konstant ett par dagar till innan någon minskning kan ses. I Emsfors väntas kulmen först om några dagar, då med ett flöde upp till så mycket som 135 kubikmeter per sekund.

I Hultsfreds kommun är det främst Gårdvedaån och Kråketorp där det fortfarande är kraftigt stigande nivåer. Räddningstjänsten kommer att kontrollera på plats under dagen.

Väderprognosen för de kommande dagarna är fortsatt ostadigt med lokala skurar. De regnmängder som kan falla förväntas inte påverka tillrinningen i Emåns vattensystem.

Väg 903 är fortsatt avstängd.

Läget kl. 11.00 måndag 16 juli

Det är fortfarande en del bekymmer efter det myckna regnet för en vecka sedan. Kulmen har passerats på flertalet ställen men SMHI har fortsatt en klass 1-varning för höga flöden i Emån nedströms Målilla.

Sjön Maren tappas nu långsamt för att påverka flödet nedströms så lite som möjligt. Sjön Saljen däms ett par dagar till. I Emåns huvudfåra kommer det att vara oförändrat läge runt Järnforsen och i tillrinningen från Gårdvedaån medan det från Silverån är minskade flöden.

Kulmen har inte passerats i Emsfors. Där har dock ett planerat arbete vid dammen i Karlshammar gjort att flödet under natten till måndagen tillfälligtvis har ökat. Genom Emsfors flödar nu 123 kubikmeter vatten per sekund och flödet kommer att stiga några dagar till.

Väderprognosen för den kommande veckan är fortsatt ostadigt med lokala skurar med regnmängder upp till 10 mm.

Väg 903 är fortsatt avstängd men beräknas kunna öppnas i slutet på veckan.

Läget kl. 11.00 söndag 15 juli

Under natten har det lokalt kommit upp till 60 mm regn i Mörlundatrakten. Räddningstjänsten har under natten fått pumpa flera källare i området. Regnet ställer till det för de redan höga nivåerna i Maren. Emåförbundet tillsammans med räddningstjänsten Hultsfred kommer under dagen att träffa markägare för att hitta en bra lösning för de flesta parter.  

Sjön Grumlan (Jönköpings län) stiger fortfarande men dess påverkan på Emåns huvudfåra är liten. Sjönarna Flen och Hjortesjön har passerat högsta nivåerna under natten.

I Emsfors stiger vattnet fortfarande och 123 kubikmeter vatten per sekund passerar nu mätstationen. Högsta nivån där beräknas passera om ett par dagar. Klass 1-varningen för höga flöden i Emån nedströms Målilla kvarstår därför.

Räddningstjänsten fick igår ett larm från kraftstationen i Karlshammar om ev havererad fördämning men det visade sig vara ett falsklarm.

Vädret är nu stabilare och en period med bättre väder väntas under de närmaste dagarna. Endast lokala skurar kan bli aktuellt.

Järnvägen mellan Vetlanda - Kvillsfors öppnades i dag, reparationerna har gått fortare än beräknat. Väg 903 är fortsatt avstängd.

Läget kl. 11.00 lördag 14 juli

Just nu är det bara Emsfors som har stigande nivåer i länet. Längst upp i avrinningsområdet finns det fortfarande två sjöar, Grumlan och Flögen, som har stigande nivåer men deras påverkan på huvudflödet i Emån är marginella då de redan har fullt påsläpp på utflödet.

Kulmen ligger just nu mellan Fliseryd och Högsby. Just nu passerar 107 kubikmeter vatten per sekund mätstationen i Emsfors och det stiger långsamt. När kulmen når hit beräknas flödet vara runt 120 kubikmeter per sekund.

Väderprognosen för det närmaste dagarna är ostadigt med regnskurar där det kan komma upp till 20-30 mm över Östersjöområdet. I Hultsfred har det under natten lokalt kommit 30 mm regn men regnet ska avta under dagen.

Väg 903 är fortsatt avstängd med betydande skador. Väg 700 är öppen men med begränsad framkomlighet. Den skadade järnvägen mellan Vetlanda - Kvillsfors beräknas kunna öppnas på måndag.

Läget kl. 11.00 fredag 13 juli

Nu börjar det vända! Maxnivåerna är passerade i Hulingen, Bellen, Hjortesjön och Emmenäs så nu sjunker vattnet undan sakta men säkert. SMHI har därför tagit bort varningarna för området runt Hulingen.

Däremot finns det ställen där det fortfarande stiger även om stigningen sker långsammare än innan, till exempel Salen, Salgen, Maren, Grumlan och vid Högsby och Emsfors. En klass 1-varning är därför utfärdad för höga flöden i Emån nedströms Målilla.

Under lördagen kommer ett lågtryck med regn- och åskskurar att passera Östersjön men de mesta regnmängderna kommer att falla över havet. Efter lågtrycket följer ett par dagar med ostadigt väder men med relativt små regnmängder.

Räddningstjänsterna i länet har fortsatt hög beredskap och kontrollerar och reparerar de fördämningar som finns.

Fortsatt är två vägar i länet avspärrade, väg 700 och 903. Väg 700 hoppas Trafikverket kunna öppna under eftermiddagen idag. Järnvägsbanken vid Hagelsrum står under fortsatt uppsikt för att kunna stoppa tågtrafiken om det behövs.

Läget kl. 11.00 torsdag 12 juli

Läget har inte förändrats särskilt mycket från igår och SMHI:s klass 2-varning för sjön Hulingen kvarstår. Inflödet till sjön ökar fortfarande men i en långsammare takt. Emåförbundet räknar med att sjön kommer att fortsätta stiga de närmaste dagarna, kanske med så mycket som 20 cm till.

Det ostadiga vädret fortsätter under torsdag-fredag med skurar med mellan 5-10 mm regn, lokalt upp till 15 mm. Prognosen för helgen är osäker då banan för ett nytt regnområde är svårt att beräkna.

I västra delarna, runt Gårdvedaån, ökar vattennivåerna fortfarande vilket kan ställa till problem, till exempel i anslutning till sjön Flaten.

Räddningstjänsterna arbetar fortlöpande med att förstärka fördämningarna men bedömer att läget är under kontroll.

I Hultsfreds kommun är vägarna 700 och 903 fortfarande avstängda. Järnvägsbanken i Hagelsrum har blivit förstärkt och hålls under ständig uppsikt. Vid tecken på försvagning kommer trafiken på sträckan att ställas in.

Läget kl. 11.00 onsdag 11 juli

Läget i de översvämmade områdena har blivit lite bättre. En klass 2-varning är ändå utfärdad för mycket höga flöden till sjön Hulingen. Samtidigt har Emån nedströms Målilla blivit upphöjt till klass 1-varning med höga flöden.

Sjön Hulingen fortsätter att öka, men inte lika fort. Det område där det ökar mest är vid utloppet. De fasta fördämningarna vid Hagelsrums gård översvämmas och räddningstjänsten är på plats. Emåförbundet bedömer att nivåerna i Hulingen kommer att fortsätta öka ett par dygn till innan de planar ut. 

Nedströms Emån är prognosen just nu att det vid Högsby om några dagar kommer att passera ca 100-120 kubikmeter vatten per sekund. Räddningstjänsten Högsby/Mönsterås beräknar därmed att kunna klara läget utan att behöva göra extra fördämningar.

Sjön Flen i Jönköpings län har under natten skadat dammvallen vid Flens utlopp och ett par byggnader nedströms ligger illa till. Emåförbundet och Jönköpings räddningstjänst samverkar för att förebygga större skador.

SMHI har mätlag på plats för att samla in mätvärden för att kunna göra säkrare nivåprognoser vid kritiska punkter. Vädret kommer under onsdag och torsdag att fortsatt vara ostadigt med lokala skurar.

Fortfarande är tre vägar i Kalmar län avstängda (vägnr 684, 700 och 903).

Läget kl. 11.00 tisdag 10 juli

SMHI har utfärdat en klass 3-varning för extremt höga flöden i sjön Hulingen och i Silverån nedströms Hulingen. För nedre delarna av Pauliströmsån är en klass 2-varning för mycket höga flöden utfärdad och i Sällevadsån och i Emåns huvudfåra mellan Kvillsfors och Målilla är det utfärdat en klass 1-varning för höga flöden.  

Vattenmassorna har börjat dra sig tillbaka i Mariannelund och Lönneberga/Silverdalen men fortsätter sin färd ner mot kusten. Området kring sjön Hulingen är nu det mest drabbade området och det fortsatt ostadiga vädret med skurar kan göra situationen ännu värre.

Det senaste dygnet har Hulingen stigit med 38 cm och stigningen fortsätter. Totalt är det ett flöde på mellan 100-120 kubikmeter/sekund som rinner ner mot kusten i Emån och dess tillflöden.

Emåförbundet arbetar med att justera flödet i de dammar som finns för att göra översvämningarna så små som möjligt.

Räddningstjänsterna bygger fördämningar och pumpar bort vatten från marker och fastigheter.

Läget kl. 17.00 måndag 9 juli

Klass 3-varningen från SMHI om extremt höga flöden kvarstår.

Nivåerna i Mariannelund har under dagen nått sin högsta nivå och sjön Hulingen har stigit med ca 15 cm sedan i förmiddags. Vid inloppet till Hulingen är flera fastigheter omgärdade av vatten. Aktuella nivåer kan ses på Emåförbundets hemsida för vattenflöden.

Räddningstjänsten i Hultsfred bedömer att läget i Silverdalen är under kontroll trots de höga flödena. Hemvärnet har skickat förstärkningspersonal för att stötta upp räddningstjänsten.

I Målillas ringlande åsystem är det överfullt vilket gör att Emåns nivåer vid Högsby under slutet av denna eller i början av nästa vecka kommer att nå sin högsta nivå. Planering för att minska konsekvenserna så mycket som möjligt pågår.

Totalt är sju vägar i Hultsfreds kommun helt avstängda på grund av vattenmassorna. Trafikverket avsynar utsatta järnvägssträckor (Nässjö-Hultsfred och Berga-Kalmar) 3 ggr/dygn. Sträckan Vetlanda-Kvillsfors är stängd för tågtrafik till nästa vecka.

Följ trafikläget på www.trafikverket.se.

Länsstyrelsen samordnar nu behovet av mer barriärmaterial och pumpar till de utsatta områdena genom samverkan med närliggande länsstyrelser och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läget kl. 11.00 måndag 9 juli

I Brusaån och Silverån vid Mariannelund och ned till Hultsfred väntas vattenföringen nå upp till varningsklass 3 under måndagen. Kulmen i området beräknas inträffa under de närmaste dagarna.

Fördämningar ovanför Hulingen kommer att öppnas för högre genomströmning vilket gör att Hulingens vattennivå kommer att stiga markant. Räddningstjänsten har begärt fördämningsmaterial för att begränsa översvämningsskadorna. Följ flödesutvecklingen på Emå-förbundets hemsida. Genom att klicka på mätstationerna i kartan kan du få aktuella flöden.

Vädret i området kommer under den närmaste veckan att vara fortsatt ostadigt. Regnmängder mellan 10-20 mm men lokalt kan upp till 40 mm regn falla.

Följ väderutvecklingen på www.smhi.se.

Flera vägar runt Mariannelund är avspärrade. Trafikverket är på plats och inspekterar samt sätter upp skyltar vid skadade vägar.

Se aktuellt läge på vägarna på Trafikverkets hemsida.

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsen jobbar som samordnande funktion och har löpande kontakt med både lokala, regionala och nationella aktörer vid en händelse. Samordningsansvaret innebär också att samla in kommunernas behov av materiel och personal för att lämna en samlad beställning till nationella resurscentra såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Läs mer om länsstyrelsens krisberedskap.

Råd och information till fastighetsägare och allmänhet

Information om hur du kan minska konsekvenserna av en översvämning.

Information om vad du bör göra om du drabbas av översvämning.

Mer information

Mikael Nilsson, tjänsteman i beredskap
Telefon 072-220 86 42

Följ gärna Länsstyrelsens Facebook-sida Krissamverkan Kalmar län för löpande uppdateringar kring händelser i Kalmar län.

Senast uppdaterad: 2012-07-19