Flerårsplan för arbetet med förorenade områden 

Publicerad
2009-11-03
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Verksamheter med miljöpåverkan

Länsstyrelsen har fastställt ett regionalt program för arbetet med förorenade områden i Kalmar län för åren 2010 t.o.m. 2014. Programmet som revideras och redovisas årligen till Naturvårdsverket innehåller dels en redovisning av föregående års arbete, dels strategier för Länsstyrelsens planerade arbete med inventering, tillsyn, tillsynsvägledning och bidragsprojekt för förorenade områden. Programmet innehåller även en ansökan om statliga bidrag till det planerade arbetet.

Ja 

Uppgifterna i Länsstyrelsens databas över förorenade eller misstänkt förorenade områden har kontrollerats under året. Cirka 5 000 fastighetsägare har via brev fått information om innehållet i databasen samt möjlighet att rätta eller komplettera uppgifterna om sin fastighet. För att underlätta arbetet upprättade Länsstyrelsen en speciell telefonjour för besvarande av frågor och mottagande av kompletterande information.

Under den kommande femårsperioden kommer Länsstyrelsen att fortsätta sitt arbete med att inventera, undersöka och åtgärda förorenade områden i Kalmar län, både med privatfinansierade och statliga medel. En nyhet i årets redovisning är att arbetet med den nya vattenförvaltningen har införlivats i programmet.

Oskarshamns hamn ligger högst upp på länets prioriteringslista över aktuella efterbehandlingsobjekt. De planerade åtgärderna i hamnen syftar till att minska spridningen av farliga ämnen vidare ut till Östersjön. Större åtgärder med privatfinansierade medel kan bli aktuella inom framförallt branscherna glasbruk, träimpregnering, ackumulatorfabrik samt sågverk. Det är också mycket troligt att ett flertal insatser kommer att göras i samband med exploatering av områden.

På tur att efterbehandlas är Gladhammars gruvor i Västerviks kommun. Åtgärder som syftar till att stoppa pågående utsläpp av tungmetaller till sjösystemet nedströms gruvan beräknas vara slutfört 2011 och kosta 60 miljoner. Kommunen har utrett bästa sättet att göra det på, arkeologiska undersökningar har utförts och en tillståndsansökan är inlämnad till miljödomstolen.

 

Senast uppdaterad: 2009-11-03