Vi talar klarspråk om miljöprövning 

Publicerad
2009-07-14
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Verksamheter med miljöpåverkan

Länsstyrelsen arbetar med att förenkla handläggningsprocessen för miljöärenden. Målet är tydligare beslut, kortare handläggningstider och kostnadseffektivitet för alla parter.

Ja 

Miljöbalken, som kom 1998, lägger ett stort ansvar på verksamhetsutövaren för att beskriva miljöpåverkan av den verksamhet man söker tillstånd för. Enligt Miljöbalken måste den som söker tillstånd först göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Dessutom har den som söker tillstånd eller driver verksamhet ett eget ansvar för att meddela Länsstyrelsen om man gör förändringar i sin verksamhet. Det kan innebära nya förutsättningar för befintligt eller sökt tillstånd.

- Ju mer komplett en ansökan är från början, desto kortare blir handläggningsprocessen. Vi har varit generösa med kompletteringstid och antal tillfällen för komplettering, vilket i många fall förlängt handläggningstiden. Sedan en tid tillbaka begär vi normalt komplettering bara vid ett tillfälle i processen, säger Karin Bergman, chef för Miljö- och Naturavdelningen på Länsstyrelsen Kalmar län.

Länsstyrelsens beslut om villkor för tillstånd får inte innebära oskäliga krav på verksamhetsutövaren. Man behandlar alla ansökningar, små som stora, på samma sätt enligt Miljöbalken. Inriktningen är att kostnaden för skyddsåtgärden ska vara så liten som möjligt medan miljönyttan ska vara så stor som möjligt. Miljöprövningsdelegationen är en särskild beslutsnivå inom Länsstyrelsen. I andra ärenden inom myndigheten är Landshövdingen högsta beslutsnivå som t ex vid bildande av naturreservat.

- Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling för människa och miljö. Våra redskap är lagarna, t ex Miljöbalken, Kulturminneslagen och Plan- och Bygglagen. Sedan en tid tillbaka arbetar vi på hela Länsstyrelsen med ett klarspråksprojekt för att bli tydligare och använda ett enklare språk i våra beslut. Vi försöker bli bättre på att förklara vad det står i besluten och vad detta innebär för verksamhetsutövaren. Det är viktigt för att våra beslut ska uppfattas rätt och efterlevas, avslutar Karin Bergman.

Länsstyrelsens handläggning vid miljöprövning
Så här går en ansökan till:
1. Den sökande gör en miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Hur det går till finns att läsa på Länsstyrelsens webbsida
2. Ansökan med bifogad MKB skickas till Länsstyrelsen
3. Länsstyrelsen återkommer till den sökande med begäran om kompletteringar
4. Den sökande inkommer med kompletteringar
5. Ärendet går ut på remiss samt kungörs
6. Den sökande får bemöta inkomna yttranden
7. Miljöprövningsdelegationen beslutar i ärendet och delger den sökande

För ytterligare information
Se våra miljöhandläggningsrutiner.

Kontakt
Karin Bergman, Chef Miljö- och Naturavdelningen
Telefon: 0480-829 46
E-post: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

 

Senast uppdaterad: 2009-07-15