Ett steg närmare miljömålet om en giftfri miljö! 

Publicerad
2003-04-09
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Verksamheter med miljöpåverkan

Länsstyrelsen lämnar bidrag till sanering av markföroreningar i Ruda, framförallt kommer stora mängder arsenik att tas bort.

Ja 
Länsstyrelsen har beslutat att bevilja Högsby kommun totalt 55 miljoner kronor till sanering av föroreningar i marken vid före detta Ruda Glasbruk samt vid före detta Ruda Exportträ, Högsby kommun. Totalt beräknas mellan 60 000 och 65 000 ton förorenade massor att tas omhand. Massorna är framför allt förorenade med arsenik, uppskattningsvis mellan 3000-8000 kg. Genomförda undersökningar visar att det även finns koppar, krom, zink, bly, cancerogena polyaromatiska kolväten, klorfenoler och dioxiner. Saneringen skall vara färdig senast år 2005.
Senast uppdaterad: 2005-04-18