Miljöprövningsdelegationen

Miljöprövningsdelegationen (MPD) är ett beslutsorgan inom Länsstyrelsen.

På länsnivå är miljöprövningsdelegationen (MPD) prövningsinstans på miljörättens område för miljöfarlig verksamhet.

Det innebär att tillståndsprövningen för medelstora till stora anläggningar av regional karaktär sker inom MPD, som utgör en självständig funktion inom Länsstyrelsen. Syftet med ändringen var att renodla och särskilja prövning av ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet från länsstyrelsernas övriga verksamheter.

Tillstånd till miljöstörande verksamheter enligt miljöbalken indelas i tre klasser: A, B och C. De prövas i första instans enligt följande.

 

A
Stora eller mycket omfattande anläggningar av närmast nationell karaktär (Mark- och miljödomstol *) 

B
Medelstora och stora anläggningar av regional karaktär (Miljöprövningsdelegation)

C
Mindre anläggningar av företrädesvis lokal karaktär (kommun)

*Härutöver prövar Mark- och miljödomstolen tillstånd till vattenverksamhet, överklaganden av länsstyrelsernas beslut enligt miljöbalken m fl ärenden.

 

Vad är miljöprövningsdelegationen och vad gör den?

Läs mer om

Bakgrund

I samband med att miljöbalken utarbetades framkom önskemål från olika håll om att prövningen hos länsstyrelserna skulle bli mer lik den som sker hos domstol, dvs tydligare partsroller, självständigare prövning och mer formaliserad process med domstolsliknande procedur och andra processuella inslag. Syftet var att öka rättssäkerhet och förutsebarhet.

Då det gäller självständigheten var det ett mål att skilja prövningen från länsstyrelsernas andra verksamheter. I  länsstyrelsernas roll inom miljöområdet ingår bl a rådgivning och annan service, samråd, beredning och handläggning av ärenden, tillsyn och förelägganden, påförande av avgifter och anmälan till åtal vid fel och försummelser förutom tillståndsgivning. Dessutom ska länsstyrelserna verka för länens bästa från andra synpunkter t ex sysselsättning och kommunikationer. Alla dessa uppgifter kan ha lett till att länsstyrelsernas roll kommit att uppfattas som alltför vittomfattande och samtidigt ganska otydlig på miljöområdet.

Miljöprövningsdelegationen har till uppgift att pröva ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken  i s.k. B-ärenden. Övriga uppgifter för länsstyrelserna inom miljöområdet ligger kvar på dess miljöenheter.

Organisation och arbetssätt

 • Delegationen är administrativt hemmahörande under länsstyrelsen men självständig i sin beslutsfunktion i förhållande till länsstyrelsen.
 • Miljöprövningsdelegationen består av ordförande och miljösakkunnig. Flera miljösakkunniga kan utses, men endast en tjänstgör åt gången tillsammans med ordföranden. Ordföranden förordnas av Regeringen på tre år i taget, efter förslag från Landshövdingen.
 • Ordföranden ska vara jurist med domarerfarenhet. Ordföranden ska även ha särskild erfarenhet av miljöfrågor och andra frågor som behandlas i miljöbalken.
 • För ordföranden finns normalt två ersättare, som också ska ha särskild erfarenhet av miljöfrågor och miljöbalken.
 • Den eller de miljösakkunniga som ska tjänstgöra i delegationen utses av länsstyrelsen i samråd med ordföranden. De ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och särskild erfarenhet av frågor som rör skydd för människors hälsa och miljö. De har valts ut bland de handläggare på länsstyrelsen som har lång och bred erfarenhet på miljöområdet.
 • Ordföranden väljer i varje enskilt ärende ut den av de miljösakkunniga som har bäst kunskap och erfarenhet på det aktuella området.
 • Utredning, beredning och förslag till beslut i de olika ärendena svarar länsstyrelsen för genom sin miljöenhet. Länsstyrelsens handläggare föredrar ärendet för delegationen, men deltar inte i själva avgörandet. Länsstyrelsen intar en partsställning till förmån för "det allmänna intresset" vid delegationens sammanträden och vid överklaganden till miljödomstol.
 • Delegationen arbetar som andra förvaltningsmyndigheter i huvudsak skriftligen. Vid behov hålles offentliga sammanträden, och då följs en domstolsliknande procedur. Även icke offentliga föredragningssammanträden sker regelmässigt. Syn på platsen förekommer och är en  viktig del av proceduren.
 • Normalt är det delegationen som fattar besluten, dvs ordföranden och den sakkunnige gemensamt. Ordföranden har utslagsröst. I vissa s.k. handläggningsbeslut kan ordföranden fatta beslut på egen hand.

Arbetsområde

Miljöprövningsdelegationen kan lämna tillstånd till måttligt miljöstörande verksamheter inom länet (B-anläggningar), men prövar också ärenden om återkallelse, omprövning, upphävande av villkor och andra bestämmelser.

Det kan gälla t ex

 • djurhållande lantbruk
 • vattenbruk
 • malm, mineraler, kol, torv, olja
 • livsmedel, dryckesvaror
 • textil
 • pälsskinn, läder
 • trävaror
 • massa, papper och pappersvaror
 • grafisk och fotografisk reproduktion
 • stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, andra gasformiga bränslen mm
 • kemikalier och kemiska produkter
 • stål och metaller
 • elektriska artiklar
 • plattformar
 • el, gas, värme och kyla
 • infrastruktur
 • skjutbanor och skjutfält
 • hälso- och sjukvård
 • tankrengöring
 • avloppsrening
 • skrot och annat avfall än farligt avfall
 • förorenad mark
 • motorbanor
 • tvätterier
 • begravningsverksamhet
 • Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering

Personal

Miljöprövningsdelegationen är sammansatt av jurist och miljösakkunnig. Delegationens ordinarie personal är hämtad från den länsstyrelse till vilken den administrativt hör. 

Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län består f n av följande personer

Uppgift             Namn                  Telefon          

Ordförande      Lina Bladfors     010 223 84 59  

Ordförande   Johan Bergelin     010 223 84 68  

Miljösakkunnig    Lars Engström         010 223 85 76 

Miljösakkunnig     Lotta Bohman          010 223 85 75

Miljösakkunning   Tommy Hammar     010 223 85 02