Avfall 

Länsstyrelsen i Kalmar län har tillsynen över åtta kommunala deponier för icke farligt avfall samt fyra kommunala deponier för farligt avfall. Dessutom finns några industrideponier som är knutna till en speciell verksamhet och dess avfall. Länsstyrelsen tillståndsprövar också avfallsanläggningar och ger avfallshanterare vägledning. 

Avfallsområdet styrs av ett omfattande regelverk och mycket arbete läggs på att tolka lagstiftningen.

Med avfall avses "varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, eller är skyldig  att göra sig av med." Detta gäller även om avfallet kan återanvändas eller återvinnas och har ett ekonomiskt värde. Avfall som medför en större risk för miljö och människors hälsa klassas som farligt avfall.

Enligt Naturvårdsverkets avfallshierarki ska ett avfall helst förebyggas att uppstå, i andra hand återanvändas, i tredje hand återvinnas genom exempelvis materialåtervinning, kompostering eller energiåtervinning. I i sista hand ska avfallet deponeras.

Avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. I vissa fall kan det räcka med en anmälan om transport. Läs mer om transporter av farligt avfall

Prövning enligt miljöbalken

En avfallsdeponi är en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Under den tid då en deponi drivs krävs olika försiktighetsmått som bland annat regleras i villkor för tillståndet. Till exempel måste det förorenade lakvatten som bildas genom inträngande vatten och nedbrytning inne i deponin tas omhand och renas innan det släpps ut i naturen. Det bildas också gas vid nedbrytningen och denna ska tas omhand. Då en deponi avslutas krävs också särskilda försiktighetsmått.

Tillsyn

Länsstyrelsen arbetar också med att se till så att verksamhetsutövare följer sina tillstånd och de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar avfallsområdet.

Kontakta oss

Sabine Fell
Miljöenheten
010-2238578
Michael Ingard
Samhällsbyggnadsenheten
010-2238605