Åtgärder vid Vassmolösa före detta Ångsåg

Länsstyrelsen har under ett flertal år arbetat med sågverk där doppning av virke i kemikalier har förekommit. Vid sådana sågverk finns risk för bl.a. dioxin- och klorfenolföroreningar i mark, vatten och sediment. 

Länsstyrelsen har under ett flertal år arbetat med sågverk där doppning av virke i kemikalier har förekommit. Vid sådana sågverk finns risk för bl.a. dioxin- och klorfenolföroreningar i mark, vatten och sediment. 

Vid Vassmolösa f.d. ångsåg doppades virke under senare hälften av 1900-talet i klorfenolmedel för att skydda virket mot missfärgning och angrepp av mikroorganismer. Sågverket låg inom vattenskyddsområdet för den kommunala vattentäkten. Spridning av dioxiner med vatten från sågverksområdet har inte påvisats. Vid ett tillfälle har klorfenoler påvisats i grundvatten från en av råvattenbrunnarna vid Bottorps råvattentäkt. Uppskattningar innebär att det bedöms finnas risk för att transport av föroreningar till vattentäkten, om än under gränsvärdena för dricksvatten..

Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att åtgärda problemet. Vid de f.d. doppningsplatserna har de översta jordlagren nu grävts bort i en första etapp. Även för nästa etapp som omfattar bortgrävning av föroreningar i ett barkutfyllnad har bidrag beviljats. Åtgärderna där beräknas kunna påbörjas 2018.

Bilden är tagen vid pågående provtagning av mark vid f.d. Vassmolösa Ångsåg i Kalmar kommun. Foto: Anders Svensson. 

Kontakta oss

Anders Svensson
010 - 223 85 94

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se