Nötöfjärden

Nötöfjärden är en uppdämd havsvik vid Påskallavik i Oskarshamns kommun, som under mer än 60 år har varit recipient för utsläpp av sulfitlut och fiberslam från Emsforsbruk.

Inre fjärden

Utsläppen har orsakat att bankar med fibrer avsatts i fjärden. Fiberbankarna och övriga sediment i fjärden är förorenade med kvicksilver och andra tungmetaller, främst bly, kadmium, koppar, nickel och zink. Undersökningar av fjärden har visat på förhöjda halter metylkvicksilver i ytsedimenten och i fjärdens vatten. Halten av kvicksilver i gädda överskrider EU:s gränsvärden. Under 2003 och 2004 gjordes intensiva provtagningar och analyser med syftet att undersöka riskerna med kvicksilvrets rörlighet i fjärden. Det finns ca 25 kg kvicksilver i den inre delen av fjärden där mer än 300 000 m³ av pappersfibrerna ligger. Naturvårdsverket har bidragit med medel för undersökningarna som del av en huvudstudie.
Provtagning av bottensedimenten i Nötviken. Foto: Anna Aleljung
Resultaten från de tidigare undersökningarna har nu sammanställts i en rapport som kan laddas ner här. Rapporten har tagits fram av Kemakta AB på Länsstyrelsens uppdrag. Den innehåller en fördjupad bedömning över riskerna, en prognos över utvecklingen i framtiden och behovet av att genomföra åtgärder. Nedan följer konsultfirmans sammanfattade slutsatser.

Den stora mängden organiskt material i fiberbankarna innebär gynnsamma förhållanden för bildning av metylkvicksilver. De undersökningar som utförts visar att det sker en nedbrytning av fiberbankarna från ytan. Detta innebär att fibrer med höga kvicksilverhalter blir tillgängliga för metylering och även sprids till resten av fjärden. Frigörelsen av metylkvicksilver sker framförallt när vattentemperaturen är hög och sediment och bottenvatten är syrefria. Vid ytan sker också en anrikning av andra tungmetaller, troligen på grund av fällningar med järn.

Nedbrytningshastigheten begränsas sannolikt av tillgången på närsalter, främst fosfor, och uppskattas kunna fortgå under mycket lång tid, flera hundra år. Eftersom nedbrytningen leder till att kvicksilver kontinuerligt blir tillgängligt och att goda förutsättningar för metylering upprätthålls finns inte grund för att tro att problemen med metylering kommer att avta i Nötöfjärden. Troligen kommer metyleringen att fortgå på nuvarande eller möjligen något ökande nivå under överskådlig tid framåt.

Metylkvicksilver är ett bioackumulerbart ämne, vilket innebär att höga halter kan uppkomma i toppkonsumenter. De risker som identifierats med föroreningen i Nötöfjärden gäller framför allt effekter på det akvatiska livet i fjärden samt fåglar och däggdjur som hämtar en stor del av sin föda från fjärden. Det saknas dock mätningar av halter i biologiskt material i alla delar av näringskedjan. I sedimenten finns också höga halter av koppar, kadmium och nickel som kan innebära en risk för bottenlevande organismer.

Att komma i kontakt med sediment eller vatten från Nötöfjärden innebär ingen hälsorisk. Halterna i vattnet är så låga att det inte heller ur föroreningssynpunkt skulle vara hälsofarligt att dricka det. Riskerna bedöms också vara små för personer som följer Livsmedelsverket rekommendationer för konsumtion av fisk.

Kvicksilverförorenade fiberbankar förekommer på flera platser i Sverige. I Nötöfjärden finns kvicksilver i kombination med höga halter av andra föroreningar som kan innebära ökade risker. Detta i kombination med prognosen att situationen sannolikt inte kommer att förbättras under överskådlig tid innebär att Kemakta Konsult AB bedömer att det finns ett behov av att genomföra åtgärder. För att klarlägga hur stort behovet är och vilken inriktning åtgärderna ska ges för att nå effekt, behöver dock ytterligare undersökningar göras. Exempelvis bör kompletterande undersökningar av ekologisk status och föroreningssituation i de yttre delarna av Nötöfjärden genomföras. Vidare krävs bättre kunskap om föroreningshalter i olika delar av näringskedjan.

Kontakta oss

Åsa Axheden
Telefon 010 - 233 85 74

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se