Nedsjön

Spridning av kvicksilver från Nedsjön och upptag i fisk.
Del 1 av en Huvudstudie för Nedsjön i Hultsfreds kommun.
Kvicksilverhalt i abborre

Massa- och pappersindustrierna utmed Silverån som numera är nedlagda släppte under lång tid ut cellulosafibrer i stora mängder. Fram till 1966 släpptes även kvicksilver ut med processvattnet. Fiberbankar med sedimenterade fibrer byggdes upp nedströms bruken i sjöar och andra ställen med mindre vattenföring. 

För att minska fortsatt påverkan efter kvicksilverförbudet från den största källan till kvicksilvertransport till Hulingen och Silverån genomförde Hultsfreds kommun en förbiledning av Silverån vid Nedsjön i början på 90-talet. I Nedsjön hade det redan i slutet av 1970-talet konstaterats att ansamlade fibrer i sjön innehöll ca 75 kg kvicksilver. Ett undersökningsprogram omfattande provtagning i ån upp- och nedströms sjön inleddes under sommaren 2009 och har nu slutförts. Syftet var att utröna vilken betydelse Nedsjön har för flödena av total- och metylkvicksilver i Silverån.  Programmet har också kompletterats med en provtagning och analys av småabborrar från sjön.   

Resultaten från dessa första undersökningar i Nedsjön redovisas i rapport som kan laddas ner här: Spridning av kvicksilver från Nedsjön och upptag i fisk 

Länk till samtliga analysresultat labrapport IVL, labrapport ALS, och labrapport VETAB.  

Slutsatser från undersökningarna sammanfattningsvis:   Kvicksilverhalten i abborre visade sig vara extremt hög i Nedsjön, mycket högre än i Svartsjöarna före dessa sanerades och ungefär i nivå med de halter som stora gäddor har i södra Sverige. Halterna tyder på kraftig Hg-metylering i sjöns fibersediment.  

Silverån är Hg-kontaminerad även uppströms Nedsjön, troligen beroende på kvarliggande fiberrester i systemet. Transporten av Hg i ån domineras av deposition från atmosfären och ökar med några procent nedströms Nedsjön. Ökning noterades när vattenståndet var högre i sjön än i ån och när vallen var översvämmad. Vid extrema flöden, särskilt sommartid, kan metylkvicksilverutsläppen från sjön förväntas bli avsevärt högre än de som uppmättes under undersökningsperioden. Flödena under 2009 och 2010 var måttliga och vårfloden kom ganska tidigt vilket ledde till att mindre påverkan kunde noteras.