Fyra nedlagda sågverk - rester av doppningskemikalier m m

Länsstyrelsen genomförde under 2006 mark- och grundvattenundersökningar vid fyra nedlagda sågverk i Kalmar län. Sågverken, som ligger inom vattenskyddsområden, använde kemikalier i sin produktion. De analyser som gjorts visar att det finns kvarvarande halter av kemikalier i marken. På ett av ställena har föroreningar påträffats även i grundvattnet.

De platser som undersökts är Vassmolösa Ångsåg i Vassmolösa i Kalmar kommun, Andersson & Sandsborg såg i Sandbäckshult i Mönsterås kommun, samt Bille-Leijons såg och Helmer Borsjö såg vid Trekanten i Vimmerby kommun.

Provtagning vid Vassmolösa ångsåg. Foto Länsstyrelsen

Vilka föroreningar kan förekomma på dessa platser?

De kemikalier, som fram till 70-talet användes vid sågverk, var ofta av typen pentaklorfenolbaserade. Virket doppades i kemikaliebad för att skydda mot röta och mögelsvampar. Analyserna under 2006 har främst inriktats på att hitta eventuella spår av dessa klorfenoler. Då det finns misstankar om att det även kan finnas metaller, spillolja och dioxiner i områdena har analyserna omfattat även dessa ämnen.

Vilka resultat har man fått?

Spår av doppningskemikalierna har hittats på alla fyra platserna, men inte i halter som utgör en risk för människor vid tillfällig vistelse. Området i Vassmolösa är stort och kommer därför att undersökas vidare.
Det är också den enda av platserna där klorfenoler i grundvatten har påträffats. Halten är dock lägre än gränsvärdet för dricksvatten.
Klorfenoler i marken har påträffats vid alla sågverksplatserna. Halterna är dock låga och innebär ingen risk att vistas på områdena eller för växt- och djurlivet. I Vimmerby har klorfenoler påträffats på en plats. I Sandbäckshult och i Vassmolösa är de mer utspridda.
Dioxiner återfanns på alla platserna, främst där doppkaren stod och där virket lades upp. I Vimmerby och i Vassmolösa är funna halter över gällande riktvärde.
Av övriga föroreningar har lokalt förekommande ansamlingar påträffats, i Vimmerby kolväten i mark där oljor har hanterats, i Sandbäckshult en måttlig oljeförorening i grundvatten och i Vassmolösa en oljeförorening och en förhöjd halt av bly i mark där spillolja troligen har hanterats.
Ytterligare undersökningar genomförs under 2009 i Vassmolösa, främst för att fastställa att klorfenoler inte kan sprida sig till kommunens vattentäkt i framtiden.

Vad händer nu?

Vid platsen för doppkaren i Vimmerby och Kalmar kunde konstateras förhöjda halter av dioxiner. Föroreningen bedöms ha liten utbredning och därmed vara enkelt åtgärdad genom bortgrävning.

För sågverkstomten i Kalmar kommun har bidrag för fortsatta undersökningar medgetts från Naturvårdsverket. Syftet med underökningarna är att avgränsa föroreningen av dioxiner och att utreda risken med funna klorfenoler i grundvattnet. För denna etapp är kommunen huvudman.

Länsstyrelsen har gjort förenklade riskbedömningar efter gjorda undersökningar enligt MIFO-metodiken. Sågverket i Mönsterås kommun har klassats som måttlig risk, riskklass 3. De båda sågverken i Vimmerby kommun klassades som stor risk, riskklass 2 och Vassmolösasågen i Kalmar kommun som mycket stor risk, riskklass 1.

Fakta:

Användningen av pentaklorfenol förbjöds i Sverige 1978 på grund av dess dokumenterat toxiska egenskaper.
Dioxiner uppstod som en oönskad och länge okänd biprodukt i tillverkningsprocessen av de pentaklorfenolbaserade kemikalierna.

Kontakta oss

Anders Svensson
010 - 223 85 94

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se