Kemikalier kartlagda vid Fågelfors bruk

Länsstyrelsen har genomfört undersökningar vid Fågelfors bruk i Högsby kommun. Syftet har varit att utreda föroreningar orsakade av impregnerings- och doppverksamhet och om risker finns för människors hälsa eller miljön. Rester av impregneringskemikalier finns på området. 
Den före detta impregneringsbyggnaden är förorenad av kemikalier. <BR>FOTO: Susanne Martinsson

Bakgrund

Inom bruksområdet har sågverk bedrivits. Kemikalier har använts för att impregnera virke för kort- och långvarigt skydd. Förbi bruksområdet rinner Nötån som klassas som riksintresse för naturvården och har ett unikt djurliv med bland annat flodpärlmussla.

Länsstyrelsen har inventerat området med avseende på föroreningar och prioriterat det för undersökningar. Grunden till detta är att kemikalier med hög toxicitet använts under en längre tid, vilket eventuellt gett miljöpåverkan Nötån.

Analyserna inriktades på de vid sågverk ofta förekommande föroreningarna pentaklorfenol, dioxiner, arsenik, koppar, krom och bekämpningsmedel. Provtagningarna omfattade jord, ytvatten och vattenmossa från Nötån, grundvatten, sediment nedströms i Övre sjön samt sediment i dammen uppströms bruket. Gamla barktippar har lokaliserats i anslutning till sågverket.

Resultat

Undersökningarna tyder på att livet i Nötån inte är hotat. Spår av impregneringskemikalier påträffades dock på bruksområdet och den före detta impregneringsbyggnaden var förorenad av flera av de ovan nämnda ämnena. Konsultfirmans rekommendationer var att byggnaden rivs och att jorden runt om schaktas bort. Detta främst för att inte yrkesverksamma på området skall utsättas för risker. I ett område där doppningskemikalier påträffats föreslogs förebyggande åtgärder för att säkerställa att kemikalierna inte sprider sig till ån. För att minska damning från områden där pentaklorfenol och dioxin påträffats rekommenderade konsultfirman att ytorna hård görs eller att vegetation etableras. Det finns inget grundvattenuttag inom området och risken för exponering av förorenat grundvatten eller påverkan på brunnar bedöms som låg. Dioxin påträffades vid Nötåns inlopp till Övre sjön i halter som ur hälsosynpunkt bedöms som låga. Konsultfirman rekommenderade här utökade provtagningar i Nötån, för att bekräfta att riskerna är små.

Projektet finansierades med bidrag från Naturvårdsverket. Samarbete skedde mellan Länsstyrelsen, Högsby kommun och en konsultfirma.

karta över Fågelfors 

Fakta:

Användningen av pentaklorfenol förbjöds i Sverige 1978 på grund av dess dokumenterat toxiska egenskaper. Dioxiner uppstod som en oönskad och länge okänd biprodukt i tillverkningsprocessen av de pentaklorfenolbaserade kemikalierna. 

Kemikalier

 

Arsenikföreningar: Absorberas i mag- tarmkanalen samt genom huden. Arsenik bundet till damm kan ge lungcancer vid inandning. Övriga sjukdomstillstånd orsakade av arsenik är pigmentförändringar i huden och störningar i hjärtfunktionen.

Dioxiner: Ett samlingsnamn för en större grupp olika ämnen som liknar varandra till den kemiska strukturen. Tolv av dessa är extremt giftiga och kan påverka många olika system i kroppen och ge viktminskning, samt försämra immunförsvaret och fruktbarheten. Såväl människor som djur kan drabbas. Dioxin kan ackumuleras i fisk och annan föda och nå höga koncentrationer i kroppen.

Pentaklorfenol: Tas upp såväl genom andningsvägarna, mag- tarmkanalen och huden. Ämnet är skadligt för människans andning, hjärtfunktion, blodtryck, lever och njurar samt verkar irriterande på ögon, hud och slemhinnor. Påverkan på nervsystemet och psyket har också konstaterats.

Krom: Är i en av sina kemiska sammansättningar (så kallad trevärd form) viktigt för människan som spårämne, det vill säga det är en metall som kroppen behöver i mindre doser för att fungera bra. Men i en annan kemisk sammansättning (sexvärd form) är krom cancerogent och verkar frätande på människokroppen. Det krom som användes som träskyddsmedel är sexvärt, men det omvandlas till trevärd form relativt snabbt efter att ha spridits till miljön.

Kontakta oss

Åsa Axheden
Telefon 010 - 233 85 74

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se