Ljungbyåns åtgärdsområde

I åtgärdsområde Ljungbyån ingår avrinningsområdet för Ljungbyån (77) och kustvattenförekomsten Hossmoviken. Informationen om Ljungbyåns åtgärdsområde är under uppbyggnad och kommer att kompletteras fram till att nästa åtgärdsprogram fastställs i december 2015. Syftet med dokumentet är att presentera åtgärdsbehov samt ge förslag på åtgärder som syftar till att nå god status.
I Ljungbyåns avrinningsområde finns 35 definierade vattenförekomster, varav 1 är en större sjö (Orranäsasjön) och 26 är delsträckor av åar och bäckar inkluderat mindre sjöar och dammar. Vidare finns det 8 definierade grundvattenförekomster. Ljungbyån kännetecknas av den löper i flera fåror och översilningsmader och sumpskogsmarker med barr-, bland- och lövskogar följer omväxlande ån längs vissa sträckor. Delar av ån är utpekad som nationellt särskilt värdefulla vatten och havsöringsfisket lockar turister till området.
Foto som visar en lugnflytande del av Ljungbyån

Tyvärr finns det även vatten med ej god status och miljöproblem i Ljungbyåns åtgärdsområde. Vanligt förekommande miljöproblem i sötvattnet är fysisk påverkan, försurning och miljögifter. Den dominerande formen av fysisk påverkan är morfologiska förändringar och kontinuitets förändringar. Problemen är ett resultat av brist på död ved, rensningar, rätningar och markanvändningen runt vattendraget samt vägpassager (broar och trummor), dammanläggningar och kvarn-/industrilämningar som tillsammans utgör ett 70-tal vandringshinder för fisk.

Påverkan från miljögifter kommer främst från tidigare utsläpp från områdets glasbruk och läckage från deponerat glasavfall. I den utanförliggande kustvattenförekomsten Hossmoviken finns problem med övergödning.

Informationen om åtgärdsområdet är under uppbyggnad och kommer att kompletteras fram till att nästa åtgärdsprogram fastställs i december 2015.

Syftet med dokumentet är att presentera åtgärdsbehov samt ge förslag på åtgärder som syftar till att nå god status. Dokumenten kommer i sin slutliga form bestå av 4-5 delar, där del ett innehåller bakgrundsfakta om åtgärds-området, medan delarna två och tre tar upp de miljöproblem som finns i ytvatten respektive grundvatten. De avslutande delarna kommer att behandla åtgärder och prioritering av dessa. Efter varje del som publiceras kommer det att finnas möjlighet att ge kommentarer.