LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Kommuner och ideella föreningar är välkomna att söka LOVA (lokal vattenvård) - bidrag hos Länsstyrelsen. Sista ansökningsdag för 2018 års projekt är den 28 februari 2018. Länsstyrelsen fattar därefter beslut omkring sista mars varje år.

Vad är LOVA?

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i hav som Östersjön. I syfte att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, främst genom att minska belastningen av näringsämnen, införde regeringen LOVA-bidraget 2009.

För 2018 finns nu en ny LOVA-förordning där bredden för vilka åtgärder som kan få statligt bidrag har ökat. Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Åtgärder mot övergödning kommer dock även i fortsättningen att vara prioriterat.

Ansöknings- och slutrapporteringsblankett med aktuell information för 2018 finns på Havs- och vattenmyndighetens webbsida

I samband med slutrapportering av LOVA-projekt ska även information om respektive delåtgärd redovisas i en särskild Excel-mall, vilken kan laddas ner här.

Vem kan söka LOVA?

Kommuner och ideella sammanslutningar kan ensamt eller i ansökan ansöka om medel för lokala vattenvårdsprojekt hos Länsstyrelsen.

Detta får LOVA-bidraget användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Sammanställning av länsstyrelsens beslut till lokala vattenvårdsprojekt.

I tabellerna nedan finns en sammanställning av alla pågående LOVA projekt samt nya projekt som beviljats bidrag sedan starten 2009.

Beviljade LOVA-projekt 2017 Kalmar län.xls

Beviljade LOVA-projekt 2016 Kalmar län.xls

Beviljade LOVA-projekt 2015 Kalmar län.xls

Beviljade LOVA-projekt 2014 Kalmar län.xls 

Beviljade LOVA-projekt 2009-2012 Kalmar län.xls

 

 

Ansökning

För mer information om ansökningsformalia hänvisas till Havs- och vattenmyndighetens hemsida.