Vatten och vattenanvändning 

Emån, länets största vattendrag
Emån. Foto: Lennart Johansson

Länsstyrelsen arbetar brett med vattenfrågor

Länets vattenarbete styrs framförallt av miljömålen samt vattenförvaltningens mål om god vattenstatus. För att nå dessa mål arbetar Länsstyrelsen med övervakning av vatten, bedömning av tillstånd i länets vatten, framtagande av åtgärdsplaner, samverkan samt finansiering och samordning av åtgärdsarbetet i länet. Ett viktigt arbete är även att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av vatten vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt lagen om allmänna vattentjänster.

 

Vattenförvaltning

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter. Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.