Vatten och vattenanvändning

Emån, länets största vattendrag

Länsstyrelsen arbetar brett med vattenfrågor

Länets vattenarbete styrs framförallt av miljömålen samt vattenförvaltningens mål om god vattenstatus. För att nå dessa mål arbetar Länsstyrelsen med övervakning av vatten, bedömning av tillstånd i länets vatten, framtagande av åtgärdsplaner, samverkan samt finansiering och samordning av åtgärdsarbetet i länet.

Ett viktigt arbete är även att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av vatten vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt lagen om allmänna vattentjänster.

 

Vattenförvaltning

Riksdagen har beslutat att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje.

Vattenmyndigheterna ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

I varje distrikt har en länsstyrelse utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Länsstyrelsen Kalmar län har utsetts till vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt.

På varje länsstyrelse i distriktet finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter. Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.