Våtmark 

Våtmarkernas myllrande liv av växter och smådjur har en avgörande betydelse för en mängd arter och har många viktiga funktioner i landskapet. Utdikningen i Sverige har sedan 1800-talet varit omfattande och stora arealer våtmarker har försvunnit.

Våtmarker är viktiga som närsaltsfällor, yngelkammare för fisk, lekvatten för groddjur m.m.
Igelmossen. Foto: Thomas Johansson

Miljöproblem

Våtmarker har många funktioner i landskapet. De kan t ex fungera som vattenreservoarer, närsaltsfällor, yngelkammare för fisk, rastplats för fåglar samt lekvatten för groddjur. Idag påverkas och hotas våtmarker av till exempel upphörd hävd och igenväxning, vägbyggen och exploatering. Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit genom utdikning och uppodling. Utdikning i skogsbruket står för drygt hälften av den försvunna våtmarksarealen och ytterligare närmare 40 procent beror på sjösänkningar som har förvandlat våtmarker till jordbruksmark. Idag pågår en hel del arbete för att anlägga nya våtmarker, för att återskapa habitat för groddjur och fisk, samt för att fånga upp näringsämnen innan de når vattendrag och hav.

 

Kontakta oss

Jan Sannestam
Jan punkt Sannestam snabela lansstyrelsen punkt se¤Jan punkt Sannestam snabela lansstyrelsen punkt se
010-2238328

Miljömål