Våtmark

Våtmarkernas myllrande liv av växter och smådjur har en avgörande betydelse för en mängd arter och har många viktiga funktioner i landskapet. Utdikningen i Sverige har sedan 1800-talet varit omfattande och stora arealer våtmarker har försvunnit.
Våtmarker är viktiga som närsaltsfällor, yngelkammare för fisk, lekvatten för groddjur m.m.

Våtmarker har många funktioner i landskapet. De kan t ex fungera som vattenreservoarer, närsaltsfällor, yngelkammare för fisk, rastplats för fåglar samt lekvatten för groddjur. Idag påverkas och hotas våtmarker av till exempel upphörd hävd och igenväxning, vägbyggen och exploatering. Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit genom utdikning och uppodling. Utdikning i skogsbruket står för drygt hälften av den försvunna våtmarksarealen och ytterligare närmare 40 procent beror på sjösänkningar som har förvandlat våtmarker till jordbruksmark. Idag pågår en hel del arbete för att anlägga nya våtmarker, för att återskapa habitat för groddjur och fisk, samt för att fånga upp näringsämnen innan de når vattendrag och hav.

 

Pågående projekt

Efter att länsstyrelsen i Kalmar beviljats medel från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) om att genomföra en uppföljning av anlagda våtmarker har 84 våtmarker besökts under hösten 2015. Nära 400 våtmarker har anlagts mellan 1996 och 2011 och finns spridda över hela Kalmar län, med flest anlagda i närheten av kusten där det ofta är en hög belastning av näring. Våtmarker anses multifunktionella då de på ett positivt sätt påverkar flera av våra nationella miljömål, där ibland ”Myllrande våtmarker” och ”Ingen övergödning”. Fokus i detta projekts uppföljning är att bedöma våtmarkers närsaltsreducerande förmåga. Här är flera faktorer viktiga att beakta, såsom lokalisering, utformning och växtlighet. Utöver närsaltreduktion så bedöms även den biologiska mångfalden översiktligt. Utvärderingen består av en digital inventering, ett fältbesök där en visuell bedömning görs samt kontakt med markägare för generella diskussioner och iakttagelser. Arbetet beräknas vara färdigställt i början av 2016, och kommer att finnas tillgängligt här på länsstyrelsens hemsida

Uppföljning av våtmarker, 2015

 Miljömål