Skog 

Drygt 60 procent av länets yta består av skogsmark,
och en rad olika skogstyper finns. En stor del av Sveriges
biologiska mångfald är kopplad till skogsmiljöer, men idag är
nära tvåtusen djur- och växtarter hotade eller missgynnade i våra skogar.

Lågor Norra Kvill. Foto: Henrik Karlsson/N
Foto: Henrik Karlsson/N

Miljöproblem

Mångfalden hotas framförallt av vår hantering av skogarna, vilken bland annat leder till att det finns för lite arealer gammal skog, att arealen lövskog och andelen lövträd i barrskogar är för liten samt att död ved i skogen är en bristvara. För närvarande bedrivs ingen regional miljöövervakning inom programområde Skog i Kalmar län.

Kontakta oss

Thomas Johansson
Naturenheten
Thomas punkt M punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt M punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2238557