Skog

Skogen har varit och är en viktig råvara i Sverige. Redan under 1800-talet hade Sverige en storskalig skogsexploatering och Sverige var en världens största virkesexportörer. Behovet av att ha ett uthålligt skogsbruk var grunderna att studera hur skogen såg ut och utvecklades. De första mätningarna gjordes 1923–1929. Från 1938 så har det gjorts årliga stickprovsinventeringar. Ursprungligen var mätningarna bara inriktade på skogen som råvara men har under senare tid kompletterats med variabler som är intressanta för biologisk mångfald.

Lågor Norra Kvill. Foto: Henrik Karlsson/N

Miljöproblem

 

Mångfalden hotas framförallt av vår hantering av skogarna, vilken bland annat leder till att det finns för lite arealer gammal skog, att arealen lövskog och andelen lövträd i barrskogar är för liten samt att död ved i skogen är en bristvara.

Miljötillståndet i skogslandskapet - genom detta delprogram följer Länsstyrelsen förändringar i skogslandskapet med fokus på skogens naturvärden på regional nivå. Genom återkommande sammanställningar av data från Riksskogstaxeringen går det att få svar på frågeställningar som till exempel:

  • Hur mycket skog finns det?
  • Hur ser skogarnas åldersfördelning ut?
  • Hur mycket lövrik skog finns det?
  • Hur mycket grova träd finns det?
  • Hur mycket spår av hackspett finns det?
  • Hur mycket rekreationsvänlig skog finns det?

 Miljömål