Skog

Skogen har varit och är en viktig råvara i Sverige. Redan under 1800-talet hade Sverige en storskalig skogsexploatering och Sverige var en världens största virkesexportörer. Behovet av att ha ett uthålligt skogsbruk var grunderna att studera hur skogen såg ut och utvecklades. De första mätningarna gjordes 1923–1929. Från 1938 så har det gjorts årliga stickprovsinventeringar. Ursprungligen var mätningarna bara inriktade på skogen som råvara men har under senare tid kompletterats med variabler som är intressanta för biologisk mångfald.
Lågor Norra Kvill. Foto: Henrik Karlsson/N

Miljöproblem

 

Mångfalden hotas framförallt av vår hantering av skogarna. Den dominerande skötseln i skogarna leder bland annat till att det finns för lite arealen gammal skog, att arealen ädellöv- och lövskog är för liten. Skogarna är för homogena och för täta. Gamla träd är sällsynta och död ved i olika nedbrytningsstadier är en bristvara.
 
Med särskilt skyddsvärda träd avses:
  • jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.
  • grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam

Miljötillståndet i skogslandskapet - genom detta delprogram följer Länsstyrelsen förändringar i skogslandskapet med fokus på skogens naturvärden på regional nivå. Genom återkommande sammanställningar av data från Riksskogstaxeringen går det att få svar på frågeställningar som till exempel:

  • Hur mycket skog finns det?
  • Hur ser skogarnas åldersfördelning ut?
  • Hur mycket lövrik skog finns det?
  • Hur mycket grova träd finns det?
  • Hur mycket spår av hackspett finns det?
  • Hur mycket rekreationsvänlig skog finns det?

 Miljömål