Miljöövervakning 

Miljöövervakning är en viktig del i miljöarbetet. Med hjälp av miljöövervakning går det att följa förändringar i miljön, upptäcka nya miljöhot samt se resultat av insatta åtgärder. Länsstyrelsen samordnar den miljöövervakning som bedrivs i länet.

Övervakning av stormusslor med vattenkikare
Övervakning av stormusslor Foto: Erika Nilsson

Revidering av programmet

På uppdrag av Naturvårdverket har länsstyrelsen under 2014 tagit fram ett förslag till nytt program för övervakning i Kalmar län, 2015-2020.

Följande förslag har skickats (15 maj 2014) till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Förslaget kommer nu att granskas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten,  enligt kriterierna angivna i riktlinjerna. Ett preliminärt omdöme för miljöövervakningsprogrammet skickas till Länsstyrelsen under hösten. Alla län bjuds också under hösten in till ett seminarium där bedömningar, förbättringar och goda exempel diskuteras. Programmen ska sedan under hösten, efter eventuella justeringar, beslutas på länsledningsnivå.

Synpunkter och kommentarer till förslaget är välkomna och går att lämna till Länsstyrelsen fram till 15 september.

Arbetsgrupp och kontaktpersoner

För arbetet med revideringen finns en arbetsgrupp med följande personer och ansvar:

Rita B Jönsson: kust och hav, projektledare för revideringen

Tomas Johansson: terrester övervakning, våtmark, jordbruksmark, landskap, skog

Patrick Isendahl: sötvatten, stormusslor, utter

Sven Andersson: grund- och dricksvatten

Anders Svensson: miljögifter, screening

Annika Andersson: luft, hälsorelaterad övervakning

Ann-Eva Zidén: kalkning

 

Mål

Målsättningen med den regionala miljöövervakningen är att den ska skapa en bild av tillståndet i miljön som ska kunna användas för att:

 • följa upp nationella och regionala miljömål
 • följa upp miljökvalitetsnormer
 • bedöma hotbilder
 • analysera påverkan från olika verksamheter
 • ge underlag för beslut om åtgärder
 • följa upp genomförda åtgärder

Samordning

Miljöövervakning i Kalmar län bedrivs av en rad organisationer, t ex kommunerna, vattenvårdsförbund, vattenråd, ideella organisationer och personer, konsulter, Linnéuniversitet m fl.

Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för att ta fram riktlinjer och handböcker för hur miljöövervakning ska bedrivas, samt för att samordna den miljöövervakning som genomförs vid landets länsstyrelser. 

Programområden

Nationell och regional miljöövervakning är uppdelad i tio programområden. I Kalmar län bedrivs övervakning inom samtliga områden utom Fjäll.

 • Luft
 • Skog
 • Jordbruksmark
 • Landskap
 • Våtmark
 • Sötvatten
 • Kust och Hav
 • Hälsorelaterad miljöövervakning
 • Miljögiftssamordning

Kontakta oss

Rita Jönsson
Vattenenheten
010-2238529

I den här broschyren sammanfattar vi hur Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer arbetar med miljöövervakning i länet, samt presenterar en del resultat.

Framsida Miljöövervakningsbroschyr