Miljöövervakning 

Miljöövervakning är en viktig del i miljöarbetet. Med hjälp av miljöövervakning går det att följa förändringar i miljön, upptäcka nya miljöhot samt se resultat av insatta åtgärder. Länsstyrelsen samordnar den miljöövervakning som bedrivs i länet.

Lava i lupp: Foto: Jennie Wadman/Azote
Foto: Jennie Wadman/Azote

Mål

Målsättningen med den regionala miljöövervakningen är att den ska skapa en bild av tillståndet i miljön som ska kunna användas för att:

 • följa upp nationella och regionala miljömål
 • följa upp miljökvalitetsnormer
 • bedöma hotbilder
 • analysera påverkan från olika verksamheter
 • ge underlag för beslut om åtgärder
 • följa upp genomförda åtgärder

Samordning

Miljöövervakning i Kalmar län bedrivs av en rad organisationer, t ex kommunerna, vattenvårdsförbund, vattenråd, ideella organisationer och personer, konsulter, Linnéuniversitet m fl.

Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för att ta fram riktlinjer och handböcker för hur miljöövervakning ska bedrivas, samt för att samordna den miljöövervakning som genomförs vid landets länsstyrelser. 

På uppdrag av Naturvårdverket har länsstyrelsen tagit fram ett nytt program för övervakning i Kalmar län under perioden 2009-2014.

Regional miljöövervakning 2009-2014 

Programområden

Nationell och regional miljöövervakning är uppdelad i tio programområden. I Kalmar län bedrivs övervakning inom samtliga områden utom Fjäll.

 • Luft
 • Skog
 • Jordbruksmark
 • Landskap
 • Våtmark
 • Sötvatten
 • Kust och Hav
 • Hälsorelaterad miljöövervakning
 • Miljögiftssamordning

Kontakta oss

Rita Jönsson
Vattenenheten
010-2238529

I den här broschyren sammanfattar vi hur Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer arbetar med miljöövervakning i länet, samt presenterar en del resultat.

Framsida Miljöövervakningsbroschyr