Miljöövervakning

Miljöövervakning är en viktig del i miljöarbetet. Med hjälp av miljöövervakning går det att följa förändringar i miljön, upptäcka nya miljöhot samt se resultat av insatta åtgärder. Länsstyrelsen samordnar den miljöövervakning som bedrivs i länet.

Nytt program för 2015-2020

På uppdrag av Naturvårdverket har länsstyrelsen under 2014 tagit fram ett förslag till nytt program för övervakning i Kalmar län, 2015-2020. Förslaget har granskats av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, och är nu godkänt

Prioriteringar

Länsstyrelsen har i så hög utsträckning som möjligt anpassat programmet till de riktlinjer och prioriteringar som Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten ställt. Vid fördelningen av resurser mellan de olika programområdena har länsstyrelsen tagit hänsyn till hotbilden, naturvärden i länet, kunskapsläget, möjlighet till samfinansiering samt till långsiktiga mätningar.

Viktiga prioriteringar, och förändringar för perioden 2015-2020 är:

 • Ökat fokus på grund- och dricksvatten
 • Ökade insatser för övervakning av exploateringstakt i strandnära områden
 • Övervakning av dagfjärilar i ängs- och betesmarker
 • Insatser för att följa förändringar i landskapet, genom att följa utvecklingen för gräsmarker och småbiotoper
 • Upprätthålla hög kvalitet i pågående övervakning av sötvatten och kust

 

Mål

Målsättningen med den regionala miljöövervakningen är att den ska skapa en bild av tillståndet i miljön som ska kunna användas för att:

 • följa upp nationella och regionala miljömål
 • följa upp miljökvalitetsnormer
 • bedöma hotbilder
 • analysera påverkan från olika verksamheter
 • ge underlag för beslut om åtgärder
 • följa upp genomförda åtgärder

Samordning

Miljöövervakning i Kalmar län bedrivs av en rad organisationer, t ex kommunerna, vattenvårdsförbund, vattenråd, ideella organisationer och personer, konsulter, Linnéuniversitet m fl.

Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för att ta fram riktlinjer och handböcker för hur miljöövervakning ska bedrivas, samt för att samordna den miljöövervakning som genomförs vid landets länsstyrelser. 

Programområden

Nationell och regional miljöövervakning är uppdelad i tio programområden. I Kalmar län bedrivs övervakning inom samtliga områden utom Fjäll.

 • Luft
 • Skog
 • Jordbruksmark
 • Landskap
 • Våtmark
 • Sötvatten
 • Kust och Hav
 • Hälsorelaterad miljöövervakning
 • Miljögiftssamordning

Här beskriver vi hur Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer avser att bevaka och följa tillståndet i miljön, under perioden 2015-2020.Miljöövervakning 2015-2020

Bilaga 2 (Budget)

Bilaga 3 (Sötvatten och kust)

Bilaga 4 (Remissvar)