Övervakningsresultat

Under 2014 uppmärksammades höga halter av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) i Emåns mynning samt i lever från uttrar i södra Sverige. Länsstyrelsen initierade därför ett översiktligt provtagningsprojekt (screening) för att kartlägga spridningen av PFAS i länets vattenmiljöer.

Projektet inkluderar analys av trafikdödade uttrar, vatten och fisk. Utöver provtagning av PFAS, har Länsstyrelsen även kartlagt spridningen och förekomsten av kadmium i Emåns nedre delar, som en del i arbetet med efterbehandling av förorenade områden.

Resultat

Halter i vatten och fisk

I alla undersökta vattenförekomster har perfluoroktansulfonat (PFOS) i vatten detekterats. Ingen av lokalerna hade halter i nivå med gränsvärdet för enstaka stickprov. Två av lokalerna hade halter i vatten under gränsvärdet för årsmedel medan övriga fyra var över denna nivå. Bara en av lokalerna var avsevärt över denna haltnivå. Analyserna från provtagna fiskar visade dock inte på några halter över gränsvärden för PFOS. De höga halter vid Emåns mynning (Emsfors) som noterats i tidigare nationell screening kunde inte verifieras i denna studie, halterna i denna studie var betydligt lägre. Resultaten visar att halterna varierar och att för bedömning av halter i vatten behövs upprepade analyser. Alla uppmätta värden av PBDE i muskel av abborrarna var över gällande gränsvärde. De bromerade flamskyddsmedelen är allmänt diffust spridda och kan sällan kopplas till någon lokal källa.

Resultat från metallanalyser i fisk.

Halter i utter

Under 2014/2015 har totalt åtta st uttrar analyserats. Analyserna av utterlever ingår i en nationell studie på Naturhistoriska riksmuset med syftet att följa haltutvecklingen av bland annat PFAS med tiden. Proverna är från insända döda uttrar mellan åren 2010 till 2014.

De högsta halterna hade utter från kustnära lokaler. Förmodligen är detta ingenting som gäller generellt då haltskillnader beror på avstånd från föroreningskällor och Östersjön är inte mer kontaminerad än inlandslokaler.  Uttern från Emålokalen vid Järnforsen hade relativt låg halt, men provet var från en inte helt vuxen individ. Vid en jämförelse med uppmätta halter nationellt är nivåerna inte avvikande då genomsnittshalten varit runt 1000 µg/kg (Anna Roos muntl).

Diagram som visar halt av PFOS i utter.