Kust och Hav

Varje art i Östersjön har sin roll, och är viktiga för att ekosystemet ska fungera i balans. Blåstång, ålgräs, kransalger och blåmusslor är exempel på arter som här har viktiga funktioner och som bidrar till att skapa en varierad och rik miljö.
Vid Stenåsa, Öland Foto: Per Markus Jönsson

 

Miljöproblem

Övergödning

Precis som för stora delar av övriga Östersjön, hotas och påverkas Kalmars kust av övergödning. Näringsbelastningen har minskat på många håll främst som en följd av åtgärder av punktkällor som avloppsreningsverk och industrier. Trots detta syns det ännu inga generella nedåtgående trender i mängderna kväve och fosfor. Lokalt går det dock att se positiva förändringar och effekter av insatta åtgärder, som till exempel i Gamlebyviken. 

 

Inom vattenförvaltningen har tillståndet (status) på merparten av länets kustvatten bedömts som måttligt, vilket bl a innebär att det  framöver kommer att krävas omfattande och riktade åtgärder för att komma till rätta med övergödningssituationen i länet.

Miljögifter

Östersjön är idag hårt belastat av miljögifter. I länets recipientkontroll ingår provtagning av ett flertal tungmetaller, där bland annat kadmium, koppar, bly och kvicksilver anses särskilt skadliga för miljö och människor. Resultat visar glädjande att insatser för att minska spridningen av dessa ämnen ger resultat, sedan början på 80-talet har halterna av kadmium, zink och krom minskat i länets kustvatten. Halterna av koppar har däremot ökat.

Tillståndet i länets kust följs genom programområde Kust och Hav.

Undervattensfoto av grön äng av kransalger