Kust och Hav

Varje art i Östersjön har sin roll, och är viktiga för att ekosystemet ska fungera i balans. Blåstång, ålgräs,
kransalger och blåmusslor är exempel på arter som här har viktiga funktioner och som bidrar till att skapa en varierad och rik miljö.

Vid Stenåsa, Öland Foto: Per Markus Jönsson

Miljöproblem

 

Övergödning

Precis som för stora delar av övriga Östersjön, hotas och påverkas Kalmars kust av övergödning. Näringsbelastningen har minskat på många håll främst som en följd av åtgärder av punktkällor som avloppsreningsverk och industrier. Trots detta syns det ännu inga generella nedåtgående trender i mängderna kväve och fosfor. Lokalt går det dock att se positiva förändringar och effekter av insatta åtgärder, som till exempel i Gamlebyviken. 

Inom vattenförvaltningen har tillståndet (status) på merparten av länets kustvatten bedömts som måttligt, vilket bl a innebär att det  framöver kommer att krävas omfattande och riktade åtgärder för att komma till rätta med övergödningssituationen i länet.

Miljögifter

Östersjön är idag hårt belastat av miljögifter. I länets recipientkontroll ingår provtagning av ett flertal tungmetaller, där bland annat kadmium, koppar, bly och kvicksilver anses särskilt skadliga för miljö och människor. Resultat visar glädjande att insatser för att minska spridningen av dessa ämnen ger resultat, sedan början på 80-talet har halterna av kadmium, zink och krom minskat i länets kustvatten. Halterna av koppar har däremot ökat.

Tillståndet i länets kust följs genom programområde Kust och Hav.

Undervattensfoto av grön äng av kransalger

Vegetationen i grunda vikar

Statusen i länets grunda vikar ser, enligt en ny rapport, ut att vara övervägande måttlig. Rapporten bygger på en sammanställning och analys av de inventeringar som genomfördes under basinventeringen 2006-2007. Dessa inventeringar omfattade ca 40 lokaler längs hela länets kust. De enskilda vikarnas ekologiska status beräknas med hjälp av förhållandet mellan förekomsten av känsliga och toleranta undervattensarter, samt totala täckningsgraden av arterna. Tre av vikarna bedömdes ha hög ekologisk status avseende makroalger och kärlväxter; Maren vid Rågö i norra delen av länet, Marsö Västre flage i Misterhults skärgård samt Massenate vid Lyckefjärd i Mönsteråsområdet. Den ekologiska statusen ger en indikation på om enskilda vikar avviker från naturliga förhållanden. Hög och god status indikerar att växtsamhället i vikarna är naturligt, medan måttlig eller sämre status indikerar att växtsamhället kan vara förändrat på grund av mänskliga aktiviteter som övergödning, båttrafik eller muddring.

 

Inventering av kransalger

Under 2012 lät Länsstyrelsen i Kalmar län inventera grunda vikar utmed kusten. Syftet var att kartlägga förekomsten av raggsträfse (Chara horrida) samt bedöma eventuella hot mot dess förekomst. Resultaten visar att raggsträfse förekommer i vikar längs hela länets kust och många nya fynd har registrerats.