Miljömål 

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv   

Nya regionala miljömål i Kalmar län

Den 20 december 2012 fattade landshövdingen beslut om nya regionala miljömål för Kalmar län. De följer de nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. Ett litet tillägg finns under Begränsad klimatpåverkan, där regionens mer ambitiösa mål för fossilbränslefri region, no oil, gäller. I och med detta har de gamla delmålen upphört.

Läs mer om de nya regionala miljömålen

Kontakta oss

Linda Corneliusson.Linde
Samhällsbyggnadsenheten
010-2238240

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen

Hållbar utveckling och en god livsmiljö i Kalmar län - Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål 2014-2020. REMISSVERSION

Remisstiden har nu gått ut och vi arbetar med att sammanställa svaren och färdigställa åtgärdsprogrammet. Tack till alla som lämnat sina synpunkter!