Miljömål

promenad i skog

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

 

 

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv   

Inga regionala miljömål i Kalmar län

Kalmar län har inga regionala miljömål, utan vi följer de nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. Ett undantag finns dock och det är att länet har en mer ambitiöst mål vad det gäller fossilbränslefri region än miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan har. Kalmar län har som mål att vara en fossilbränslefri region 2030.

 

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen

Hållbar utveckling och god livsmiljö i Kalmar län - Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål 2015-2020.

Programmet har bäst läsbarhet om du ställer in pdf:en på "dubbelsidig bläddring". Det görs i Acrobat reader genom att högerklicka i listen högst upp och sedan välja "sidvisningsverktyg">"dubbelsidig bläddring".

Vad du och jag kan göra för miljömålen

Ska vi nå miljömålen måste vi hjälpas åt! Det är inte bara de stora besluten i samhället som har betydelse. Dina och mina val i vardagen gör stor skillnad. Här hittar du tips som är bra för miljön, din hälsa och ofta även din plånbok. Läs mer här vad du kan göra för barnen, hemmet, bilen och båten med flera områden.