Klimatanpassning

Vårt klimat håller på att förändras. Därför måste vi börja anpassa vårt samhälle till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer.

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla samhällssektorer, våra ekosystem, vår natur- och kulturmiljö och vår hälsa.  Till exempel skapar de konsekvenser för bebyggelse, infrastruktur, kvaliteten på vårt dricksvatten och vårt jord- och skogsbruk. Vi får räkna med ökade påfrestningar och nya risksituationer, men också nya möjligheter.

Länsstyrelserna har fått uppdraget att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat för att minska samhällets sårbarhet. Uppdraget innebär samordning, rådgivning och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras klimatanpassningsarbete.

Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar. Även om vi redan idag kraftigt skulle minska utsläppen av växthusgaser, dröjer det innan uppvärmningen av atmosfären avtar. Uppdraget att anpassa samhället till ett förändrat klimat ska därför ses som ett komplement till det arbete som bedrivs för att reducera utsläpp av växthusgaser och genomföra energieffektiviseringar.

Nytt!

Ny MSB - rapport om RSA och Klimatanpassning

Risk och sårbarhetsanalyser kan användas för att införlivas i klimatanpassningsfrågor Läs_mer!

Vägledning för EU-finansiering

SMHI har tagit fram en vägledning för att hitta olika möjligheter till EU-finansiering för klimatanpassningsprojekt  Läs_mer!

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning

Näringsdepartementets utredning om hur vi säkrar  dricksvattenförsörjningen på kort och lång sikt Läs_mer!

Klimatanpassning i fysisk planering

Länsstyrelserna i Stockholm, Blekinge och Gotland har tagit fram en checklista att använda för att lättare ta hänsyn till klimatanpassningsperspektivet i fysisk planering Läs_mer!

Framtidsklimat i Kalmar län
Analys från SMHI av hur klimatet i Kalmar län förväntas utvecklas utifrån två olika utvecklingsvägar  Läs_mer!

 

Nyheter Kalmar län 

Regional klimatanpassningsplan
Länsstyrelsens handlingsplan för anpassning till ett förändrat klimat.
Läs_mer!

Fysisk planering
Länsstyrelsens rekommendationer för strandnära byggnationer Läs_mer!

Ny rapport
Risker för torka och översvämning på Öland Läs_mer!

Planeringsunderlag för fysisk planering anpassad till ett förändrat klimat
Nationell och regional länksamling för fysisk planering för energi och klimat, grön infrastruktur och klimatanpassning 
Läs mer!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner kommunvis

 

Torsås: Fredrika Ternelius
Kalmar : Eva-Lena Larsdotter
Mörbylånga: Elvira Laneborg
Borgholm: Helene Werthwein
Mönsterås: Anneli Nielsen
Oskarshamn:Katarina Skoglycka
Västervik: Gun Lindberg
Högsby: Dag Hansson
Nybro: Emma Adrian
Vimmerby: Arvid Lindblad
Hultsfred: Arvid Lindblad
Emmaboda: Åsa Albertsson