Klimatanpassning

Vårt klimat håller på att förändras. Därför måste vi börja anpassa vårt samhälle till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer.

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla samhällssektorer, våra ekosystem, vår natur- och kulturmiljö och vår hälsa.  Till exempel skapar de konsekvenser för bebyggelse, infrastruktur, kvaliteten på vårt dricksvatten och vårt jord- och skogsbruk. Vi får räkna med ökade påfrestningar och nya risksituationer, men också nya möjligheter.

Länsstyrelserna har fått uppdraget att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat för att minska samhällets sårbarhet. Uppdraget innebär samordning, rådgivning och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras klimatanpassningsarbete.

Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar. Även om vi redan idag kraftigt skulle minska utsläppen av växthusgaser, dröjer det innan uppvärmningen av atmosfären avtar. Uppdraget att anpassa samhället till ett förändrat klimat ska därför ses som ett komplement till det arbete som bedrivs för att reducera utsläpp av växthusgaser och genomföra energieffektiviseringar.

Nytt!

Ny MSB - rapport om RSA och Klimatanpassning
Risk och sårbarhetsanalyser kan användas för att införlivas i klimatanpassningsfrågor. Här kan du läsa papporten.

Vägledning för EU-finansiering
SMHI har tagit fram en vägledning för att hitta olika möjligheter till EU-finansiering för klimatanpassningsprojekt. Här kan du läsa vägledningen.

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning
Näringsdepartementets utredning om hur vi säkrar  dricksvattenförsörjningen på kort och lång sikt. Här kan du läsa utredningen.

Klimatanpassning i fysisk planering
Länsstyrelserna i Stockholm, Blekinge och Gotland har tagit fram en checklista att använda för att lättare ta hänsyn till klimatanpassningsperspektivet i fysisk planering. Här kan du se checklistan.


Beviljade medel för klimatanpassning 2017
Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner har tilldelats medel från SMHI för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning. Läs mer om vilka som beviljats medel.

Kartunderlag om ras, skred och erosion - med uppdaterat innehåll
Karttjänsten är en samordning av fem myndigheters kartunderlag. Underlag från Sveriges geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) är samlad under en och samma kartjänst och dithörande vägledning
Länk till karttjänsten.

Building with Nature - anpassa med natur i ett förändrat klimat
Projektet Building with Nature ska undersöka hur man med hjälp av naturanpassade åtgärder kan göra kuster, flodmynningar och avrinningsområden mer anpassningsbara och motståndskraftiga mot klimatförändringar. Projektet Building with Nature delfinansieras av programmet Interreg Nordsjön och kommer att pågå mellan år 2015-2019. Här kan du läsa om projektet.

 

Nyheter Kalmar län 

Regionala rekommendationer dagvatten

Framtidsklimat i Kalmar län
Analys från SMHI av hur klimatet i Kalmar län förväntas utvecklas utifrån två olika utvecklingsvägar.

Fysisk planering
Länsstyrelsens rekommendationer för strandnära byggnationer.

Ny rapport
Risker för torka och översvämning på Öland.

Planeringsunderlag för fysisk planering anpassad till ett förändrat klimat
Nationell och regional länksamling för fysisk planering för energi och klimat, grön infrastruktur och klimatanpassning.

Kontaktpersoner kommunvis

Torsås: Fredrika Ternelius
Kalmar : Fanny Ramström
Mörbylånga: Elvira Laneborg
Borgholm: Helene Werthwein
Mönsterås: Henrik Eriksson
Oskarshamn:Mac Nilsson
Västervik: Gun Lindberg
Högsby: Dag Hansson
Nybro: Erika Gülich 
Vimmerby: Arvid Lindblad
Hultsfred: Arvid Lindblad
Emmaboda: Åsa Albertsson
Landstinget: Johanna Schelin