Är du livsmedelsföretagare i primärproduktionen?  

Sedan årsskiftet 2008/2009 har länsstyrelsen ansvar för kontroll av primärproducenter av livsmedel. Syftet med bestämmelserna om livsmedelshygien och offentlig kontroll är att garantera folkhälsan och konsumenternas trygghet i form av säkra livsmedel. Som konsument ska ingen heller behöva bli vilseledd, till exempel genom en felaktig märkning. I Sverige genomförs årligen ca 1 000 offentliga kontroller bland landets ca 90 000 primärproducenter.

 

Primärproduktion och primärprodukter

Primärproduktionen omfattar hela råvaruproduktionen. Exempel på primärproduktion och primärprodukter är

 • odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär
 • odling, skörd och torkning av spannmål på gården
 • uppfödning av livsmedelsproducerande djur, inklusive hägnat vilt
 • fiske, odling och insamling av levande fiskeriprodukter, till exempel havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron och sniglar, inklusive slakt och rensning av fisk
 • jakt av frilevande vilt och av vilt i stora hägn, inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning
 • plockning av vilda bär och svamp
 • mjölkning och förvaring av mjölk på gården
 • produktion, hantering och förvaring av ägg på gården
 • biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen
 • uppsamlingscentraler, där vilt samlas innan de transporteras vidare till en vilthanteringsanläggning
 • enklare frukt-, potatis- och grönsakspackerier.

Lagring, hantering och transport på gården, mellan egna anläggningar eller till en första mottagare av primärprodukter räknas också till primärproduktion.

Förädling av primärprodukterna på gården, t.ex. osttillverkning, musttillverkning, kräftkokning eller rökning av fisk, är däremot inte primärproduktion.

Registrera din anläggning/verksamhet

Enligt EU:s bestämmelser ska livsmedelsföretagare i primärproduktionen anmäla sin verksamhet till den myndighet som ansvarar för kontrollen. Syftet med anmälan är att länsstyrelsen ska känna till vilka primärproducenter som finns i länet. En annan anledning är ökade krav på att kunna spåra produkter och förhindra spridning av livsmedel som är förorenade eller osäkra att äta.

Anmälningarna blir grunden till ett register som gör det möjligt att i större utsträckning spåra produkter om något gått fel och prioritera kontrollen till de verksamheter där den gör störst nytta. De förebyggande åtgärder som producenten gör i sin produktion och spårbarhet är viktiga insatser för att begränsa riskerna i livsmedelskedjan.

Den som enbart producerar och levererar små mängder egenproducerade primärprodukter direkt till konsumenter eller till butiker och restauranger i närområdet omfattas inte av kravet på registrering men är ändå skyldig att följa vissa bestämmelser i lagstiftningen, bl.a. att livsmedel ska vara säkra. Gränser för vad som anses vara små mängder finns inte fastlagda i lagstiftningen utan länsstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt situation samband med registreringen.

Det finns en blankett för registrering som ska fyllas i och skickas till länsstyrelsen. Se boxen till höger. Registreringen är kostnadsfri.

Gårdsmejerier, gårdsbutiker etc. ska precis som tidigare vara registrerade hos kommunen.

Den som bara producerar primärprodukter för konsumtion inom det egna hushållet omfattas inte av livsmedelslagstiftningen och därmed inte heller av bestämmelserna om registrering.

Är du osäker på om din verksamhet behöver registreras eller inte kontakta länsstyrelsen.

Vad innebär kontrollen?

Den offentliga kontrollen omfattar livsmedelsföretag i primärproduktionen. Producenter som enbart säljer små mängder primärprodukter behöver inte registrera sin verksamhet men kan ändå omfattas av kontroll enligt livsmedelslagen, t.ex. om det finns misstanke om brister eller att produkterna inte är säkra.

Kontrollen av primärproduktion är kostnadsfri. Om det krävs extra kontroller på grund av brister eller befogade anmärkningar kommer länsstyrelsen däremot att ta betalt.

Kontrollerna är riskbaserade. Det innebär att kontrollen kommer att prioriteras dit den gör störst nytta. Företag som har en väl fungerande egenkontroll och som följer branschens riktlinjer, certifierade system eller frivilliga djuromsorgsprogram kan få färre kontrollbesök.

Kontrollerna kommer att samordnas så mycket som möjligt så att det inte blir fler kontrollbesök än nödvändigt hos företaget. Till exempel för lantbrukare som söker jordbruksstöd kan kontrollen av tvärvillkoren samordnas med kontroll av livsmedel, foder och djurskydd. Ambitionen är: en gård – ett besök.

Mer information om livsmedel i primärproduktionen finns på Livsmedelsverket webbplats.

 

Registrering

Blankett för registrering av ditt livsmedelsföretag i primärproduktionen 

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i det län där anläggningen/verksamheten är belägen.