Livsmedelskontroll

korvgrillning Foto: Sonja Tyrebrant

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel.

Primärproduktion av foder och livsmedel

För att djuren, och i slutänden även människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan och omfattar bland annat produktion av kött, mjölk, spannmål, grovfoder samt framställning av foderblandningar. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Dessutom ingår jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp samt lagring och transport av både foder och livsmedel. Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna.

 

Livsmedelskontroll

Syftet med livsmedelskontrollen är att den mat du äter ska vara säker och att du inte ska bli sjuk av den. Kommunerna kontrollerar att den som producerar och säljer mat har tillräckliga goda kunskaper och lokaler för att klara detta. Länsstyrelsen granskar kommunernas livsmedelskontroll för att se att denna sköts på ett bra sätt. Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.

 

Det finns mellan 1700 och 1800 tillsynsobjekt i länet varav storhushållen (restauranger, skolkök) utgör det stora flertalet (ca 70%) tillsammans med detaljhandeln (ca 20 %). Även kommunernas dricksvatten räknas till livsmedel. Central myndighet på området är Livsmedelsverket som också har tillsyn på kommunernas livsmedelskontroll. Länsstyrelsen anordnar två länsmöten om året med livsmedelsinspektörerna då tillsynsfrågor med mera diskuteras och samordnar också gemensamma tillsynsprojekt. Har man klagomål på hur livsmedel hanteras (temperaturer, märkning, hygien med mera) kan man vända sig till kommunernas livsmedelsinspektörer.(Se länets kommuner till höger) Tror man att man har blivit matförgiftad så ska man också höra av sig till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning (eller motsvarande) så att de kan följa upp med tillsyn och utredning. Även vid matförgiftningsfall kan Länsstyrelsen bli inblandad samt Landstingets smittskyddsläkare.

 

Kontaktpersoner

Elisabeth Karlsson
Ingrid Nissen

Länsstyrelsen Kalmar län
Djurenheten
391 86 KALMAR

010-223 80 00