Mottagande av asylsökande i Kalmar län

Här samlar vi aktuell information kring mottagandet av asylsökande i Kalmar län. För att ta emot människor som flytt samarbetar myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer för ett tryggt och bra mottagande.

Sidan uppdaterad 2016-04-12

Fortsatt många asylsökande

UNHCR:s årliga rapport Global Trends, baserad på uppgifter från stater, icke-statliga organisationer samt från UNHCR:s egen statistik, visar att 59,5 miljoner människor var på flykt vid slutet av år 2014. Det är en ökning jämfört med tidigare års 51,2 miljoner och 37,5 miljoner människor på flykt år 2012.

Att det är historiskt många människor på flykt är något som även märks i Sverige.  I Sverige ligger antalet asylsökande på historiskt höga nivåer. 24 306 personer sökte asyl i Sverige under september månad. Ta del av aktuell information från Migrationsverket.

Den som vill söka asyl anmäler sig hos Migrationsverket som har flera kontor i Sverige. Den kommun ett asylsökande ensamkommande barn anländer till tar hand om barnet i väntan på att Migrationsverket kan anvisa barnet till en kommun.

Mottagande i länet

I Kalmar län har vi idag platser för ca 7 500 asylsökande. De flesta asylsökande bor vid något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Till Kalmar län har Migrationsverket till och med september i år anvisat 401 ensamkommande asylsökande barn. Under 2014 anvisades 255 ensamkommande asylsökande barn till länet.

Just nu kommer många människor till Sverige som är på flykt. Det kan vara en utmaning för kommunerna att organisera verksamheten. Allt fler kommuner i länet ger nu till känna att mottagandet är stort och kräver insatser inom boende, skola och socialtjänst. 

Hur kan jag hjälpa till med mottagandet i min kommun?

Det är många som är engagerade i att hjälpa asylsökande och det finns många frågor om hur man bäst kan hjälpa till. För mer information om olika sätt att hjälpa till, se hemsidan för din kommun.

Information från våra kommuner till nyanlända:

Emmaboda kommun/Ny i Sverige

Kalmar kommun/Invandrarservice

Mönsterås kommun/Flyktingmottagning

Mörbylånga kommun/Stöd och hjälp till flyktingar

Nybro kommun/Nyanlända till Nybro

Oskarshamns kommun/Newcomer in Sweden - nyanländ i Sverige

Vimmerby kommun/Nyanlända till Vimmerby

Västerviks kommun/Invandring och integration

Borgholms kommun/Nyanlända till Borgholm

Hultsfreds kommun/Flyktingmottagning

 

Så kan du hjälpa människor på flykt

Boende till ensamkommande barn

Vill du öppna ett boende för ensamkommande barn? Kontakta Inspektionen för vård och omsorg. IVO är den myndighet i Sverige som beviljar tillstånd för dessa boenden. På följande sida kan du läsa mer om vård eller boende för ensamkommande barn.

Vill du bli god man till ett ensamkommande barn? - Vänd dig till kommunen där du bor.

Vill du bli familjehem till ett ensamkommande barn? - Vänd dig till kommunen där du bor.

Boenden till vuxna och familjer

Vill du hyra ut lägenheter till vuxna och familjer kan du anmäla ditt intresse till Migrationsverket. Vi är intresserade av boenden med minst 30 platser eller fler. Läs mer om upphandling och uthyrning. Vi kan för närvarande inte ta emot anmälningar om enskilda rum eller enstaka lägenheter.

För engagemang och gåvor till asylsökande

Kontakta frivilligorganisationer och församlingar om du vill engagera dig eller ge gåvor. Migrationsverket kan tyvärr inte möta den generositet som många nu visar.

Se filmer om att söka asyl i Sverige.

Det här gör olika aktörer - information från krisinformation.se

Boendesituation

Ankomstboenden, enkla och tillfälliga boende utreds 

Migrationsverkets boendeplatser i anläggningsboenden håller nu på att ta slut, och därför har myndigheten beslutat att gå in i nästa boendefas som utgör tillfälliga boende. Boendefasen gäller ankomstboenden som är ett enkelt och tillfälligt boende i sporthallar, gymnastiksalar eller liknande lokaler.

Ankomstboenden tas i anspråk på flera platser i landet, men ännu inte i södra Sverige. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att göra en inventering av alla lokaler i landet som kan användas. Det kan gälla campingplatser, industrilokaler, lägenheter och gymnastiksalar. Uppdraget ska redovisas den 22 oktober.

Boendeplatser i kommunerna behövs

Det behövs också fler platser i kommunerna för de människor på flykt som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det behövs akut hjälp från kommunerna med kommunplacering för de cirka 10 000 personer i Migrationsverkets mottagningssystem som redan har uppehållstillstånd och som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Läs om Migrationsverkets arbete med boenden.  

Asylsökande kan bo på olika sätt, ta del av Migrationsverkets information om de olika boendeformerna.

Om mottagandet i Kalmar län på längre sikt

Länsstyrelsen i Kalmar län ska arbeta för att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Det gör vi bland annat genom att teckna överenskommelser med kommunerna om att ta emot nyanlända (de människor på flykt som har beviljats ett uppehållstillstånd) samt att förhandla med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn. Läs mer om vårt arbete med Integration.

Länsstyrelsens samordnande roll

Oavsett vad det rör sig om har Länsstyrelsen ett så kallat geografiskt områdesansvar. Detta innebär att vi ska stödja och samordna alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag vid krishändelser i länet.

Mängden människor som nu är på flykt gör att länsstyrelsen har etablerat en arbetsgrupp (stab) som ständigt följer utvecklingen och kan bistå kommunerna och andra aktörer med stöd vid olika frågeställningar.

Länsstyrelsen leder regionala samverkansmöten på veckobasis för att säkerställa att alla kommuner och andra berörda aktörer får samlad information och hanteringen kan samordnas på bästa sätt. Regeringen och andra centrala myndigheter har gett, och kommer att kunna ge fler, uppdrag till länsstyrelsen att sammanställa olika uppgifter och länets lägesbild.

 

Det är viktigt att asylsökande kommer till Migrationsverket så snabbt som möjligt för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och får också möjlighet till sjukvård.