Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som får uppehållstillstånd.  

Tidiga insatser avser insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

Studieförbund, idrottsföreningar och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet. Även landsting/regioner, kommuner och andra aktörer bidrar på olika sätt i arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning, fördelning av statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I arbetet med tidiga insatser för asylsökande m.fl. ska vi också:

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt
  utbud av insatser att ta del av
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på
  lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga
  i länet
 • besluta och betala ut statsbidrag till organisationer som
  erbjuder tidiga insatser för målgruppen

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder asylsökande och nyanlända samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, information om mötesplatser och andra aktiviteter m.m.

Bidrag för verksamhet inom tidiga insatser

Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Totalt förfogar länsstyrelserna över 135 miljoner kronor för 2017. Medel får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

De förordningar som styr uppdraget trädde i kraft den 1 februari 2017.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fl.

 

Överenskommelser - reseersättning

Migrationsverket kan, under vissa förutsättningar, bevilja reseersättning för deltagande i tidiga insatser för asylsökande. Genom överenskommelser kan länsstyrelsen definiera insatser som kan berättiga till reseersättning för deltagare. Organisationer som ingått en överenskommelse med Länsstyrelsen har rätt att utfärda intyg till deltagare som kan användas vid ansökan om reseersättning hos Migrationsverket.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Offentliga organisationer (kommun, landsting, stat), ideella organisationer och registrerade trossamfund som anordnar insatser som avses i förordning (2016:1363) kan teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen. Studieförbundens verksamhet enligt förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare behöver inte teckna en överenskommelse med länsstyrelsen.

Ideella organisationer och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse.

1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt

2. har en ansvarig styrelse

3. bedriver sin verksamhet i Sverige

4. är självständig och demokratiskt uppbyggd

5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle

6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering

7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Hur tecknar man en överenskommelse?

Anordnare som vill ingå en överenskommelse med länsstyrelsen fyller i en ansökningshandling och lämnar in begärda handlingar. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363).
En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas med retroaktiv verkan. Länsstyrelsen i Kalmar län tecknar endast överenskommelser för verksamheter som sker i vårt län.  

Vem gör vad?

 • Länsstyrelserna prövar och beslutar om TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Anordnare som uppfyller vissa krav utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förväg

För att teckna en överenskommelse tar anordnare kontakt med Länsstyrelsen i det län som verksamheten bedrivs. Till höger på sidan finns ansökningsblanketter.

 

 

 

Det är viktigt att asylsökande kommer till Migrationsverket så snabbt som möjligt för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och får också möjlighet till sjukvård.