Ängs- och betesmarksinventering

Under 2002-2004 inventerade Länsstyrelsen länets värdefulla ängs- och betesmarker. Inventeringen är en uppföljning av Ängs- och Hagmarksinventeringen som utfördes i slutet på 1980-talet.
Hävdgynnade naturtyper registreras i inventeringen. Slåtterängsflora med ängsvädd och slåttergubbe.

På uppdrag av regeringen startade Jordbruksverket en nationell inventering våren 2002. Den pågick fram till hösten 2004. Fältarbetet utfördes av landets länsstyrelser. Syftet med inventeringen var att följa upp det nationella miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap" samt att få ett samlat kunskapsunderlag om landets mest värdefulla naturbetesmarker och slåtterängar.

Kalmar län har i särklass mest ängs- och betesmark i hela landet, totalt ca 70 000 hektar. Detta beror inte minst på de stora arealer som finns på Öland. De flesta marker som besöktes under inventeringen hade EU-stöd för bevarande av betesmarker och slåtterängar. Alla marker som var med i den ängs- och hagmarksinventering som gjordes i slutet av 1980-talet återbesöktes. Dessutom inventerades ett urval hävdade marker med värdefulla kulturlämningar, till exempel gravfält, husgrunder eller stensträngar. Totalt inventerades drygt 55 000 ha betesmarker och slåtterängar i Kalmar län mellan åren 2002 och 2004 inom ramen för ängs- och hagmarksinventeringen.

Inventerarna registrerade bland annat ett urval av växter och djur, olika naturtyper präglade av långvarig hävd, samt kulturspår såsom hamlade träd, stenmurar, odlingsrösen och övergiven åkermark.

kattfot
Det samlade resultatet finns tillgängligt i en skriftlig rapport (Jordbruksverkets rapport 2005:1 samt i Länsstyrelsens meddelandeserie 2005:18) och i en databas. Databasen, som fått namnet Tuva, är sökbar på läns- och kommunnivå såväl som enskilda marker och är tillgänglig för både myndigheter, organisationer och allmänhet. Mer information om ängs- och betesmarksinventeringens hemsida finns också på jordbruksverkets hemsida.
hamlad björk vid Emån

 

Inventeringsarbetet återupptogs 2007 runt om i landet med marker som inte tidigare besökts. För Kalmar läns del inleddes detta arbete 2009 och fortsatte genom länet fram t o m 2012. Under 2013 kommer inga nya marker besökas eftersom projektets fortsatta utformning och finansiering skall analyseras bl a genom att inventeringsresultatens användning och tillförlitlighet skall utvärderas. Som ett led i denna utvärdering skall ett mindre antal marker ombesökas i Kalmar län för att se hur mycket landskapet har förändrats sedan marken inventerades första gången. De marker som skall besökas i år kommer vara spridda över hela länet och kommer inventeras under juni.