Grunda kustnära havsvikar

Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjöns kustområden. De vegetationsrika vikarna nära land hör till de allra artrikaste och mest produktiva livsmiljöer vi har i Östersjön.
Havsvik i Kalmar län

Ekosystemtjänster

Viktiga ekosystemtjänster är knutna till dessa livsmiljöer och uppväxtområden, t ex livsmedel i form av fisk, näringar såsom fiske och turism, rekreation genom bad, båtliv, fritidsfiske och kulturarv som t ex gamla fiskelägen. Fisket är också ett av våra största fritidsintressen med över 1,5 miljoner utövare i alla åldrar. En fin vattenmiljö med möjlighet till fritidsfiske värderas högt av både invånare och turister vid kusten.

Tillståndet försämrats

Tillståndet i våra viktiga vikar har sannolikt förändrats kraftigt under de senaste årtiondena. Rekryteringen av abborre och andra rovfiskar är svag utmed vissa delar av kusten och i de yttre och mer exponerade delarna av skärgården. Försämringarna av miljön i vikarna beror i stor utsträckning på en fortsatt hög belastning av näringsämnen, strandnära byggande och fiske. 

Påverkanstrycket är ofta som högst för de riktigt grunda vattenområdena, och avtar ut mot djupare vatten. Många kommersiella fiskarter uppehåller sig i dessa miljöer under delar av sina liv, och i Östersjön har kustnära exploatering kraftigt påverkat tillgången till reproduktionsmiljöer för de vanligaste kustnära fiskarterna: gädda, abborre och mört.  

Åtgärder

Så vad kan vi göra för att hindra fortsatt förlust av biologisk mångfald, fiskarnas rekryteringsmiljöer och ekosystemtjänster? Det finns en hel del verktyg vi kan använda oss av. Naturvärden nära kusten behöver t ex inkluderas i planering och förvaltning, i större utsträckning än idag. För att långsiktigt trygga värdena kan områdesskydd i form av t e x biotopsskydd vara aktuella. Minskad påverkan från båttrafik i grunda vikar under fiskens lek- och yngelperioder, samt utökade fredningsområden är ytterligare vårdande åtgärder.

Undervattensfoto av hotad kransalg.

Hotade kransalger

I grunda vikar är bottnarna ofta mjuka, eftersom denna miljö påverkas mindre av vågor och vind. Här kan sand och ännu finkornigare material sjunka till botten och ansamlas. Vattenväxter breder ut sig i täta ängar och i riktigt vindskyddade grunda vikar kan man hitta raggsträfse (Chara horrida), en rödlistad kransalg. I en inventering som Länsstyrelsen lät göra 2012 hittades raggsträfse i vikar längs hela länets kust, och många nya fynd registrerades.

Inventering södra länet, 2012

Inventering norra länet, 2012

Sammanfattande rapport