Nya naturum Trollskogen

Följ vårt arbete mot ett nytt naturum på Ölands norra udde! Här får du en sammanfattning av vårt pågående förnyelsearbete.
Bild på nya naturum Trollskogen från arkitekttävlingen

Först lite bakgrund: Enligt de nationella riktlinjer som finns för naturum i Sverige ska ett naturum fungera som en port ut i naturen.
”Naturum ska stimulera intresset för natur och naturvård. Framställningen i naturum ska vara såväl objektiv och saklig som lustfylld och inspirerande. Byggnaden och information ska vara estetiskt tilltalande och ha hög kvalitet. Den huvudsakliga målgruppen för naturums verksamhet den breda allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper”. (Nationella riktlinjer för naturum i Sverige, rapport 5376).

Idag uppfyller naturum Trollskogen med nöd och näppe riktlinjerna men kraven på tillgänglighet för alla medborgare och bristen på godkända personalutrymmen gör att naturum idag varken är en tillfredställande arbetsplats eller ett fungerande besöksmål för alla.

Naturum Trollskogen är i stort behov av både nya lokaler och en ny basutställning.  Utställningen är i nuläget inhyst i 16 skogshuggarkojor från 1972 då Domänverket fick i uppdrag att starta en utställning här. Vissa bodar är i original, andra senare uppförda efter gammal förebild. Dessa bodar är slitna och alldeles för små för att tillfredsställa de tillgänglighetskrav som staten har på sig i sina offentliga miljöer. Den nuvarande utställningen är visserligen omarbetad och uppfräschad i omgångar men är ursprungligen från 1996. Utställningen spänner över i princip hela Ölands natur och kulturhistoria samt geologi vilket upplevs som spretigt och svårt att fördjupa sig i. Naturvårdsverket har i dialog med Länsstyrelsen uttryckt sin önskan att man i samband med förnyelsearbetet också ser över och ändrar inriktning på basutställningen i naturum Trollskogen. Detta har vi gjort och den nya inriktningen blir därför Trollskogen med sin säregna och unika natur och dess många kulturlämningar. Hela den nya anläggningen ska tillgänglighetsanpassas och ska hålla mycket höga krav på miljöanpassning och bra miljöval.

Naturvårdsverket äger fastigheten och byggnaderna men Länsstyrelsen genomför byggnationen på uppdrag av Naturvårdsverket.

Internt har vi följande organisation:

Projektledare: Jeanette Fransson, Projektbyggaren
Styrgruppen – beslutar i alla frågor samt har budgetansvar. Består i nuläget av Åsa Johansson (chef för Naturskötselenheten), Anna Lindberg (huvudman naturum Trollskogen) och Charlotta Larsson (huvudman naturum Ottenby).

Projektgruppen – rådgivande till projektledaren och består i dagsläget av representant ur styrgruppen, Hanna Lundkvist från Naturvårdsverket, naturumföreståndare Marie Larsson samt upphandlingsansvarig på Länsstyrelsen, Benny Jönsson. Projektgruppen kan komma att utökas under arbetets gång.

Ung tjej undersöker vad som finns i stereolupparna

För att genomföra en nybyggnation av naturum skjuter Naturvårdsverket till medel i två steg; först som investering i byggnaderna och därefter till utställningsproduktionen.

Tidsplanen var 2013-2016 med invigning till säsongen 2016 men den har nu reviderats så att byggstarten sker i september 2017 och invigningen i juni 2018. 

Under våren 2014 pågick en arkitekttävling bland fyra utvalda kontor. Uppgiften har varit att rita ett förslag på nytt naturum Trollskogen. Vem som vann beslutades av en jury bestående av företrädare för Länsstyrelsen i Kalmar län, Naturvårdsverket och Sveriges Arkitekter. Den 11 juni var det prisutdelning till det vinnande kontoret; Marge arkitekter/Karavan landskapsarkitekter på Residenset i Kalmar. Så här lät en sammanfattning av juryns bedömning av det vinnande förslaget:

I skogen finns en oväntad glänta anser juryn vara en både vacker och spännande byggnad som med sin lågmäldhet och intimitet knyter an till Ölands landskap. Byggnaden presenterar fenomenala genomblickar som ger kontakt med omgivande natur, skapar en lekfullhet och är intresseväckande. Tomtens centrum bevaras som ett samlande uterum från vilket lederna till Trollskogen utgår och blir därför på ett naturligt sätt ”porten till naturen”. Anläggningen är befriande enkelt organiserad och vistelseytan självklar. Förslaget är mycket väl genomtänkt och genomfört. Förslagsställarna har enligt juryn fångat platsens och Trollskogens själ.  Juryn är övertygad om att förslaget genom att lyfta fram naturen och med sina starka genomblickar som ger besökaren känslan av att ha naturen i knät, är den byggnad som kommer att ge störst värde för besökaren på platsen. ”I skogen finns en oväntad glänta” är både gestaltningsmässigt och funktionellt starkt och kommer på så vis att berika den befintliga floran av naturum i Sverige.

Hela juryns utlåtande hittar du i högerboxen här intill under Intressanta länkar.

Samtidigt som arkitekttävlingen pågick gjordes också en upphandling av utställningsproducent i det nya naturum Trollskogen. Denna upphandling  vanns av Taiga Nature & Photo som bl a har skapat utställningen i naturum Vålådalen och i Sonfjällets nationalpark. Länsstyrelsen har tillsammans med Taiga Nature & Photo arbetat vidare på utställningsförslaget och har nu ett färdigt koncept för Taiga N&P att arbeta vidare med. Taiga N&P och Marge arkitekter har också arbetat tillsammans för att forma de två förslagen så att de passar ihop.

Under hösten 2014 grävdes det ner vatten och elkabel fram till naturum och under 2015 fortsatte arbetet med entreprenad av vattenverk, miljöstation och avloppsverk. Dessa byggnader är nu på plats och igång.

Hösten 2017 börjar husentreprenaden och kommer att pågå fram till sommaren 2018.

Vi planerar att på denna sida uppdatera allt eftersom nya steg tas i processen så att alla kan följa vårt spännande arbete mot ett nytt naturum Trollskogen.

 Aktuellt

Nu är bygget i full gång! En stor del av parkeringen till Trollskogen är avspärrad pga av bygget men närmast grinden in till reservatat finns lediga parkeringsplatser.
Följ oss gärna på naturum Trollskogens Facebook också, vi uppdaterar där när något nytt händer.

 Vem gör vad?

Huset och omgivningen är ritad av Marge arkitekter och Karavan landskapsarkitekter. Du kan se förslaget här: I skogen finns en oväntad glänta

Bygger huset gör NCC Sverige AB

Utställningsproducent är Taiga Nature & Photo.

 Kontaktpersoner

Har du frågor om naturums verksamhet under projekttiden?
Kontakta naturumföreståndare Marie Larsson på 010-223 85 59

Har du frågor om processen?
Kontakta Huvudman för naturum Trollskogen Anna Lindberg på 010-223 85 61