Misterhults skärgård

I naturreservatet Misterhults norra skärgård möts du av ett stycke otämjd skärgårdsnatur när det är som bäst. Området är idealiskt för friluftsliv men här finns också mycket att ta hänsyn till.

Variationsrik vegetation

Reservatet är stort - ett av länets största, med hav och cirka 2000 öar, holmar, skär, hällar och bådor. Reservatet har en naturligt nog en rik variation i vegetation, från de yttersta skären där nästan enbart lavar kan växa, via gräs- och örtbevuxna öar till olika typer av skog på de större öarna.

Kultur

Tidigare var stora delar av skärgården jordbruksmark på ett eller annat sätt, och de flesta öarna betades. Idag finns nästan inga levande skärgårdsbruk kvar men flera öar har kvar sin genuina bystruktur. Slåtter och betesdjur finns på några av öarna igen.

Djurlivet

Skärgården har, tack vare sin storlek ett intressant, art- och individrikt fågelliv. Här finns alla fåglar som är typiska för skärgården, som ejder, vigg, grågås och skäggdopping. Men här finns också lite sällsyntare arter som labb och tordmule.

Havsörn och berguv

Havsörnen och berguven har hittat tillbaka till skärgården efter de svåra åren under 70- och 80-talet. För att skydda fåglarna från störning under den känsliga häckningstiden finns det flera fågelskyddsområden i Misterhults skärgård. Du kan se var dessa ligger och vilken tid på året det går att besöka områdena dels på reservatskartan men också i den folder om djurskyddsområden som finns för naturreservatet.

Gråsäl

Gråsälarna har ökat de senaste åren och i norra delen av reservatet ligger sälskyddsområdet Örö sankor där sälarna uppehåller sig stor del av året och också föder sina ungar.

Fiskar och fiske

En skyddad skärgård som Misterhult är också viktig som lekplatser för strömming, sik, abborre, gädda och många andra fiskarter. Handredskapsfisket är fritt men du får inte fiska med fasta redskap som nät eller bottengarn.

De fyra bebyggda öarna i reservatet

Örö

Örö i nordöstra delen av skärgården är särpräglad. Den domineras av ekskogar i en i övrigt talldominerad skärgård. Förutom ek finns också asp, björk, klibbal, rönn och oxel i lövskogarna. Örö är den ö i Misterhults skärgård som har det högsta antalet kärlväxter - över 400 arter. I byn finns slåtterängar som slås traditionellt av byalaget. De är blomsterrika med tjärblomster, gullviva, ljus solvända, blodnäva och tulkört. På öns västra del uppträder hartmanstarr sparsamt i lövbryn. Den har här sin enda växtplats i kommunen.

Strupö

Strupö kan ståta med en ovanligt skyddad naturhamn som säkert var mycket eftertraktad i äldre tider. Här i hamnen har också byn haft sin naturliga plats ända sedan ön blev bebodd. Bebyggelsen är väl samlad och de flesta av gårdarna är från sent 1800-tal. Öns historia ligger framförallt i sin ställning som lotsutkik, mellan 1666 och 1933 fanns här en lotsstation uppförd. Idag kan man vandra en naturstig runt ön, bland annat upp mot den plats där den gamla lotsutkiken var placerad.

Älö

Älö är en starkt kuperad ö, den högsta punkten når 24 meter över havet och även om merparten av ön är betydligt lägre dominerar de branta, vasst skurna bergknallarna synintrycket. På den sydöstra delen av Snuggö finns lundartad vegetation. Sådana partier är ganska ovanliga i skärgården och här finner man myska, rödblära, spenört, vispstarr, vippärt, lundslok och tandrot.

Marsö

Marsö ligger i den sydligaste delen av naturreservatet Misterhults norra skärgård. I centrum för områden ligger huvudön Marsö med sitt fiskeläge, gamla slåttermarker och spår efter gamla tiders skärgårdsbruk. På Kuggen, mittemot Marsö finns ingen bebyggelse. Här finns istället lavklädda hällar, kärr och näckrosprydda gölar som ger besökaren ett trolskt och vilt intryck.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Oskarshamn

Areal:

8 500 hektar varav landareal 1 484 hektar.

Läge/vägbeskrivning:

Reservatet sträcker sig från strax söder om Blankaholm till strax norr om Oskarshamns kärnkraftverk i Simpevarp. De mest tillgängliga hamnarna finns i Misterhult, Klintemåla och Kråkemåla. Det finns i dagsläget ingen reguljär båttrafik i Misterhults norra skärgård.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

Strupö är en populär ö för kanotister - det finns dock inget färskvatten på denna ö. På Marsö ligger Marsöfiskarens fiskföräldlingsanläggning (se länkar).

 Broschyr om djurskyddsområden

Djurskyddsområden i Misterhults skärgård (öppnas i nytt fönster)

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer