Horsö - Värsnäs

Detta reservat är ett tätortsnära friluftsområde med höga naturvärden. Horsö - Värsnäs består av ön Horsö i norr och halvön Värsnäs i söder. I reservatet ingår också vattenområdet runt öarna med dess holmar och vass.

Variationsrik miljö

Västra Horsö är idag ett öppet landskap med ekhagar och betade strandängar. Hagmarken är lättframkomlig och en mindre väg löper genom området. Värsnäshalvön var fram till 1900-talets början en öppen hagmark med storvuxna ekar. Nu är större delen av halvön skogsbevuxen. Skogen är dock gles och lättframkomlig och marken är under våren täckt av vitsippor, blåsippor och vårlök. På strandängarna kan man finna växter som kustarun och klöverärt. Bland de fåglar som gärna söker sin föda längs stränderna kan nämnas småtärna och silvertärna.

Ekar

Som en påminnelse om det tidigare öppna landskapet finns på Värsnäs 50 grova ekar som 1937 avsattes som naturminnen. Det stora antalet ekar och att deras kondition är relativt god gör området unikt. I och på dessa ekar lever ett stort antal sällsynta arter av mossor, lavar, svampar och insekter, bland annat den stora läderbaggen. Dessa arter är beroende av miljöer där solen når fram till trädens stammar. Tillgången på bra boträd gör området attraktivt även för våra hackspettar, här finns större hackspett, spillkråka och göktyta.

Fornlämning

Området har en lång tradition av kulturpåverkan. De tidigaste spåren av mänsklig aktivitet  - en fornlämning - finns på Vassnäsudden. På Horsö låg tidigare en gård med åkrar och ängar medan Värsnäs tjänade som betesmark för djuren.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Kalmar

Areal:

469 hektar, varav 154 hektar vattenområde.

Läge/vägbeskrivning:

I rondellen vid Snurrom, vid Kalmars norra avfart/påfart till E22 tar du av mot Värsnäs och svänger sedan omedelbart vänster. Reservatet börjar efter ca 3 km.

Förvaltare:

Kalmar kommun och Länsstyrelsen Kalmar län

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer