Fårhagsberget

Fårhagsberget
Berget med raviner och blockrika miljöer. Skogen med såväl tät barrskog som lummig lövskog. Vid vattnet trivs lövträden allra bäst och utgör en kontrast till bergets vassa, hårda yta.

Reservatområde med många skiftningar

Fårhagsbergets naturreservat ligger precis i anslutning till Hammarsjön, som är en del av kronoparken Hammarsebo. Reservatet omfattar dels själva Fårhagsberget som är ett kuperat, uppstigande urbergsparti med smärre branter och raviner, dels skogsmarken i omedelbar anslutning till berget och dels lövskog och hagmark vid Hammarsboåns mynning i Hammarsjön.

Berget – raviner och blockhögar

Fårhagsberget höjer sig 30-40 meter över omgivningarna. Berget är starkt sönderklyftat med en mängd små raviner, blockhögar och skarpt profilerade lodytor. På berget topp finns vågiga, mjukt formade, sänkor och plan som ofta är helt övertäckta med lavar. Kring bergfoten finns på några sidor stora blockras. Flertalet av tallarna är månghundraåriga.

Skogen – barrdominerad med lövinslag

Skogen som omger berget består av barrblandskog med ett visst lövträdsinslag. Åldern uppgår till mellan 120 och 160 år, men vissa tallar är uppemot 250 år gamla. Skogen är endast obetydligt påverkad av skogsbruk under de senaste 100 åren. I samband med granbarkborrehärjningar i början av 2000-talet gjordes dock åtgärder för att begränsa spridningen av insekterna.  I övrigt består trädskiktet av björk, asp, klibbal, ek och rönn.

Vattnet – här trivs lövskogen

Området söder om Hammarsjön och Hammarsboån utgörs av yngre lövskog och betesmark. Den centrala delen är öppen hagmark med ett glest trädskikt av äldre björk och öppna betade gräsytor omväxlande med enbuskbevuxna partier. Hagmarken är starkt kuperad och markfuktigheten varierar från torrt uppe på den centrala höjdryggen till fuktigt och vått nere vid sjökanten. Växter som gynnas av bete är bland annat vårbrodd, vårbrodd, darrgräs och liten blåklocka.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Oskarshamn

Areal:

52 hektar, varav 12 hektar vattenområde

Läge/vägbeskrivning:

Sväng av från riksväg 47 i höjd med Smältebro mot Möckhult och Hammarsebo. Parkering finns vid vägskälet vid Ekudden. Härifrån utgår även Mönsteråsleden.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer