Bödakustens västra

Bödakustens västra
I naturreservatet Bödakustens västra finns mäktiga sanddyner, frodiga ädellövskogar och florarika ängar.

Sanddyner

I söder ligger norra delen av Mensalvaret med typisk alvarsflora. Vid Byrum finns vidsträckta sandstränder. Kuststräckan i söder utgörs av sandstränder och dynområden. I de mellersta delarna av reservatet finns mäktiga flygsandfält och dyn-områden. De största dynerna är kilometerlånga och kan vara upp till tio meter höga. Här växer gammal, gles och vindpinad tallskog.

Skog och ängar

Väster om Byrums by finns frodiga ädellövskogar. Här växer bland annat bok, lind, lönn, alm och idegran tillsammans med de hotade arterna naverlönn och bohuslind. Söder om Byrums by ligger Bränsle äng. På dessa sandiga torrängar växer till exempel fårsvingel, backnejlika, blåmunkar, backsmultron, trift och solvända. Klapperstensfält förekommer på flera platser längs med kusten, bland annat vid Kinshögar, Masthuggsudden och Rörstensudden.

Blomster

Området söder om Byrum består av kalktallskogar, våtmarker och norra delen av Mensalvaret. Alvarmarken utgörs av torrängar, alvarvätar och kalkfuktängar där till exempel ölandssolvända, brudbröd, flugblomster och vildlin växer. I reservatet ingår vattenområdet längs med hela kuststräckan med kalkstenshällar, sandbankar och grunda bottnar. De grunda områdena är viktiga lek- och uppväxtlokaler för bland annat strömming och skrubbskädda.

Fornlämningar

I reservatet finns flera kända fornlämningar. Söder om Hagudden finns en domarring kallad Stendansen. Av ortsbefolkningen betraktas domarringen som en gammal tingsplats.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Borgholm

Areal:

742 hektar, varav 250 är vattenområde

Läge/vägbeskrivning:

NV Öland. Reservatet sträcker sig från Sandviken, S Byxelkrok ner till Mensalvret, S Byrum.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

De äldre skogarna är bra bärmarker.

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer